آفات

آفات درخت پسته

آفت

آفات درخت پسته

پسیل معمولی پسته (شیره خشک)

پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند.

این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود

به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک می‌نامند.

زیست‌شناسی حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند.

این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغ‎ها ایجاد می‌کنند.

پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آنها تخم‎ریزی می‌نمایند.

تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای و به اشکل مختلف مانند

نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگ‎ها گذاشته می‌شوند.

تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفریخ می‌شوند.

پوره‌ها از اوایل اردیبهشت شروع به فعالیت و تغذیه می‌کنند.

طول دوره پورگی معمولاً 20 روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه به تعداد زیاد در باغ ظاهر می‌شوند.

ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگی پسیل پسته حساسیت متفاوت دارند.

به طور کلی هر چه برگ درختان نازک‌تر، لطیف‌تر، پهن‌تر و بزرگ‎تر باشد گرایش بیشتری برای جذب حشرات کامل پسیل و تخم‎ریزی ایجاد می‌کند.

رقم اکبری نسبت به سایر ارقام حساس‎تر و رقم اوحدی مقاوم‌تر است.

پوره‌های نسل دوم از اوایل خرداد تا اواخر دهه دوم خرداد فعالیت و تغذیه می‌کنند.

تحمل درختان در این زمان نسبت به سایر نسل‎ها در برابر خسارت پوره کمتر است.

زیرا رشد رویشی درختان پایان یافته و میوه شروع به مغز رفتن کرده و جوانه‌ها ظاهراً شکل کامل یافته‌اند.

در نتیجه خسارت آفت باعث پوکی و ریزش برگ و جوانه می‌شود.

خسارت پوره‌های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگ‎ها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند.

مواد پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت شیره دفع می‌نمایند.

این مواد قندی در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک گویند.

این مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگ‎های درختان را بدمنظره می‌نماید.

از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش برگ‎ها، جوانه‌ها، دانه‎های کوچک و افزایش درصد بوکسی و دهان بستگی میوه می‌شود.

خسارت

پوره‌های پسیل پسته روی درختان در دو زمان بیشتر از سایر مواقع سال است.

یکی در خرداد ماه که باعث ریزش برگ‎ها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزایش میزان بوکسی و دیگری در مردادماه که باعث افزایش مقدار دهان بستگی می‌گردد.

در صورتی‎که جمعیت آفت پسیل حالت طغیانی پیدا کند شدیداً تداخل نسل یافته

نمی‌توان تاریخ مشخص برای مراحل زندگی و نسل‎ها اعلام نمود.

در شرایط معمولی در نیمه اول هر ماه مرحله پورگی و نیمه دوم هر ماه حشرات کامل در باغ‎ها وجود دارند.

از نیمه دوم شهریور ماه به تدریج حشرات کامل زمستان گذران در میان جمعیت آفت ظاهر می‌شود.

این حشرات در شکاف درختان، زیر پوستک‎ها، لابه‌لای کلوخه‌ها، شکاف دیوارها و ساختمان‎های قدیمی اطراف باغ‎ها زمستان گذرانی می‌کنند.

این آفت در سال 5 تا 6 نسل ایجاد می‌کند.

 

پسیل درختان پسته

سم‌پاشی نقاط آلوده باغ زمانی که روی 50 درصد از برگ‌های درختان به‌طور متوسط 10 تا 15 پوره آفت وجود داشته باشد.

میتاک 1.5 در هزار، کنسالت.5 در هزار، دارتون 2.5 در هزار، موسپیلان 250 گرم در هزار و آکتارا 0.3 در هزار

زنجره پسته (شیره تر)

یک نسل در سال دارد.

زمستان را به صورت حشره کامل در زیر پوست و شکاف تنه درختان پسته و سایر پناهگاه‎ها می‌گذارند.

در اوایل بهار حشرات کامل در روی جوانه‌ها نشسته و تغذیه می‌کنند.

پس از این که حشره جوانه را ترک کند از محل تغذیه، شیره گیاهی به صورت قطراتی خارج می‌گردد.

ماده‌ها به مجرد باز شدن برگ‎ها و خوشه‌های گل تخم‎ریزی می‌کنند.

اینها به کمک تخم‎ریز خود در نسوج شاخه‌های جوان همان سال و دمبرگ و دم گل،

سوراخی تعبیه کرده و در هر سوراخ 2 عدد تخم نزدیک به هم قرار می‌دهند.

ماده‌ها دور تخم‌ها و مدخل سوراخ را به‎وسیله ترشحاتی که بعداً سیاه رنگ می‌شوند، می‌پوشاند.

ماده‌ها دم خوشه میوه را برای تخم‎ریزی ترجیح می‌دهند به همین جهت کمتر روی درختان نر دیده می‌شوند.

تخم‌ها کشیده و سفید رنگ است و تعداد آنها برای هر حشره ماده گاهی به 100 عدد می‌رسد.

دوره تخم‎ریزی حدود 15 تا 35 روز طول می‌کشد. خروج پوره‌ها مقارن با خاتمه گل و تشکیل میوه است.

دوره پورگی جمعاً 30 تا 40 روز و پوره‌ها 3 بار جلد عوض می‌کنند و کامل می‌شوند.

خسارت

عمده مربوط به پوره‌های زنجره می‌باشد.

فعالیت حشرات با ترشح عسلک همراه است که شاخه و برگ و حتی زمین سایه‌ انداز درختان را خیس می‌کند.

اتلاق کلمه شیره تر به این آفت از همین لحاظ است.

در اثر تغذیه این آفت، میوه‌های تازه تشکیل شده به شدت می‌ریزند و روی خوشه‌ها میوه‌ای باقی نمی‌ماند.

زنجره‌های بالغ آن‎چنان تغذی‎های نداشته و از آبان ماه به بعد به پناهگاه‎های زمستانه خود می‌روند.

مبارزه

1ـ استفاده از فوزالون (زولون) به نسبت 2- 1/5 در هزار و اندوسولفان (تیودان) به نسبت2 درهزار با مشاهده اولین پوره‌ها پس از گلدهی درختان پسته

2ـ استفاده از کارت‌های چسبنده زرد رنگ در دو نوبت،

نوبت اول از اواسط دهه اول فروردین ماه هم‎زمان با پیدایش نوک سبز جوانه‌ها و نوبت دوم نیمه دوم اردیبهشت ماه می‌باشد.

زنجره پسته

بهترین زمان مبارزه همگامی که 50 درصد از پوره‌ها از تخم خارج شدند.

در صورتی که جمعیت بالا باشد علیه حشرات کامل قبل از تخم‌ریزی

یعنی در زمان ظهور جوانه‌ها تا آغاز گل کردن درختان پسته می‌توان مبارزه شیمیای انجام داد.

زلون 2 در هزار، اندوسولفان 2.5 در هزار و دارتون 2.5 در هزار

سن‌ پسته

شامل سن سبز، سبز قرمز و سن قهوه‌ای

سن‌های پسته
1- Brachynema segetum

2- Brachynema germari

 

 

در هر دو گونه حشره کامل به رنگ سبز و دارای لکه سفید در انتهای سپرچه است.

دارای 5 سن پورگی و 3 تا 5 نسل در نسل می‌باشند.

زمستان گذرانی به صورت حشرات کامل و قهوه‌ای رنگ

در مناطق کوهستانی در زیر انواع بوته‌های وحشی نظیر اسپند، شور، درمنه، قیچ و غیره می‌باشد.

حشرات کامل از اواسط فروردین از محل‎های زمستان گذران خارج و بر روی میزبان‌های تازه روییده تغذیه و تخمریزی می‌نمایند.

این حشرات در صورت نامساعد شدن شرایط طبیعی و خشک شدن میزبان‌های وحشی در اواخر خرداد و اوایل تیر به سمت باغ‌های پسته هجوم می‌آورند.

 Acrosternum millieir

 hegeeri Acrosternum


حشرات کامل به رنگ سبز یکدست و فاقد لکه سفید در انتهای سپرچه می‌باشند.

زمستان گذرانی به صورت حشرات کامل به رنگ قرمز آجری یا مسی رنگ و در زیر پوستک تنه درختانی نظیر

گز، پده، سنجد و… می‌باشد.

دارای 3 تا 5 سن پورگی می‌باشد.

این حشره از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن و برداشت محصول در باغ‌های پسته مشاهده می‌شود.

Apodiphus amygdale

سن قهوه‌ای دارای یک نسل در سال بوده و از میزبان‌های مختلف مانند

پسته، توت، نارون، زردآلود و غیره تغذیه می‌نماید.

نسبت به گونه‌های قبلی دارای جمعیت و اهمیت اقتصادی کمتری می‌باشد.

 

 (Hem: Lygaeidae( Lygaeus pandurus

این آفت در سال‎های اخیر حالت طغیانی پیدا کرده است.

حشرات کامل قرمز رنگ و دارای 3 تا 5 نسل در سال می‌باشند.

زمستان گذرانی به صورت حشرات کامل در مکان‌ها و پناهگاه‌های مختلف می‌باشد.

حشرات کامل در اوایل اردیبهشت به سمت باغ‌های پسته هجوم آورده و تغذیه آن ها در این مرحله به علت حساسیت میوه‌ها سبب ایجاد خسارت شدید می‌گردد.

با سخت شدن پوست استخوانی، این حشره تمایل به تغذیه از میوه‌های پسته را از دست داده و به سمت میزبان‌های دیگر مهاجرت می‌نماید.

نحوه خسارت سن‌ها با توجه به مراحل رشدی میوه به شرح زیر است:

 از مرحله تشکیل میوه تا سخت شدن پوست استخوانی:

تغذیه سن‌ها در این مرحله سبب سیاه شدن تمام میوه در ابتدای فصل می‌گردد.

میوه‌ها خسارت دیده بر روی درختان خشکیده و ریزش می‌نمایند.

در این مرحله در اثر تغذیه سن‌ها در روی پوست سبز میوه شیره گاهی به صورت قطرات شفافی خارج شده و محل تغذیه کاملاً مشخص می‌باشد.

همچنین در سطح داخلی میوه‌ها شبکه‌های تور مانند سفیدرنگی مشاهده می‌شود.

در روی پوست سبز میوه‌ها در مرحله شروع سخت شدن پوست استخوانی تا سخت شدن کامل آن لکه‌های قهوه‌ای رنگی مشاهده می‌گردد.

از مرحله سخت شدن پوست استخوانی تا مغزبندی میوه‌ها:

در این مرحله دیگر علائم تغذیه و لکه‌های قهوه‌ای رنگ در روی پوست سبز رویی مشاهده نمی‌شود

محل تغذیه سن‌ها در سطح داخلی پوست استخوانی به صورت نقاط سیاه رنگ دیده می‌شود.

تغذیه سن‌ها در این مرحله از جنین در حال رشد سبب پوکی و اسفنجی شدن جنین و از مغز میوه‌ها سبب ایجاد لکه‌های نکروزه فرورفته قهوه‌ای رنگ بر روی مغز میوه‌ها می‌گردد.

در این مرحله سن‌ها به ویژه سن‌های سبز، قرمز و قهوه‌ای پسته قادر به انتقال قارچ Nematospora coryli نیز بوده و بیماری ما سوی پسته را منتقل می‌نمایند.

مبارزه

1ـ حمایت از دشمنان طبیعی به ویژه زنبورهای انگل تخم سن‌ها (از خانواده Scelionidae)

با کاهش تعداد دفعات سم‌پاشی و عدم سم‌پاشی‎های بی‌رویه

2ـ اجتناب از کندن و از بین بردن میزبان‌های وحشی در مناطق کوهستانی و دشت‌های اطراف باغ‌های پسته

3ـ اجتناب از کندن و از بین بردن علف‎های هرز میزبان اطراف و داخل باغ‌های پسته

در زمانی‌که سن‌ها به سمت باغ‌های پسته هجوم آورده‌اند

زیرا در این مرحله کندن علف‎های هرز سبب انتقال سن‌ها بر روی خوشه‌ها شده و خسارت شدیدتر می‌گردد.

4ـ از بین بردن علف‎های هرز در اوایل فصل قبل از هجوم سن‌ها به سمت باغ های پسته و در اواخر فصل پس از برداشت محصول جهت از بین بردن کانون‎های زمستان گذران آفت با شخم‌های بهاره و پاییزه.

5ـ کنترل شیمیایی: در صورتی‎که نیاز و با توجه به تراکم جمعیت و مرحله رشدی میوه پسته،

حشره‌کش‌های اندوسولفان (تیودان) به نسبت 2 تا 5/2 در هزار یا فنتیون (لبایسید) به نسبت 1 تا 5/1 در هزار و یا فنیتروتیون (سومیتیون) به نسبت 5/1 تا 2 در هزار توصیه می‌گردد.

پروانه چوب‌خوار پسته

 

پروانه چوب‌خوار درختان پسته

لاروها آن وارد سرشاخه و خوشه شده و از مغز محور چوب و خوشه تغذیه می‌نماید.

در اوایل بهار و پس از ریزش بیش از 50 درصد گلبرگ‌ها

با استفاده از حشره‌کش لاروین 1.5 در هزار می‌توان علیه آفت مبازره نمود.

شپشک واوی و کنه‌ای پسته

زمان که 50 درصد از پوره‌ها از تخم خارج‌شده‌اند می‌توان علیه این دو آفت مبارزه نمود.

اتیون 2 در هزار + 5 در هزار روغن ولک و یا دیازینون 1.5 در هزار + 5 در هزار روغن ولک

پروانه میوه‌خوار پسته

پروانه میوه‌خوار پسته - آفات بهاره

پروانه میوه‌خوار پسته – آفات بهاره

بهترین زمان مبارزه با این آفت یک هفته بعد از پیک خروج حشرات کامل تقریباً مصارف با تشکیل دانه‌های پسته (اواخر فروردین) می‌باشد.

میتاک 1.5 در هزار و یا متاسیستوکس در هزار

 

پسیل پیچنده پسته Aganoscena viridis

زمستان را به صورت تخم روی سرشاخه‌ها می‌گذارند و فقط یک نسل در سال دارد.

پوره‌های این پسیل در سطح زیرین برگ‎ها جمع می‌شوند و با تغذیه از شیره گیاهی لبه برگ‎ها را به سمت پایین می‌پیچانند.

زنبور مغزخوار سیاه پستهplotnikovi (Hym.: Eurytomidae) Eurytoma

زمستان را به صورت لارو کامل در داخل میوه به سر می‌برد.

میوه‌های آفت زده معمولاً روی درخت باقی مانده و در موقع برداشت محصول مانند میوه‌های سالم به زمین نمی‌ریزند.

این لاروها همزمان با رشد جوانه‌های پسته تبدیل به شفیره می‌شوند

حشرات کامل برای خارج شدن از میوه سوراخ دایره‌ای شکمی روی پوست تعبیه می‌کنند.

خروج حشرات کامل از اواسط اردیبهشت تا یک ماه بعد ادامه دارد.

حشرات ماده به فرو کردن تخم‎ریز در داخل میوه در آن فقط یک عدد تخم می‌گذارند.

هر حشره ماده 40 تا 70 عدد تخم می‌گذارد.

لاروها بدون این که داخل مغز میوه شوند از یک طرف آن را می‌خورند.

پسته‌های مبتلا کوچک و ضعیف مانده و پوست آنها چروک خورده و تیره رنگ می‌شوند.

لاروها به همین صورت زمستان را پشت سر می‌گذارند. بنابراین یک نسل در سال دارد.

 

مبارزه

بهترین راه مبارزه، مبارزه مکانیکی از طریق جمع‌آوری

سوزاندن میوه‌های آلوده ریخته شده زیر درخت یا باقی مانده روی درخت می‌باشد

زیرا لارو داخل میوه زمستانگذرانی می‎کند.

زنبور مغزخوار طلایی پسته(Megastigmus pistaciae (Hym.: Torymidae)

این حشره نیز زمستان را به صورت لارو کامل داخل میوه‌های خشکیده روی درخت به سر می‌برد.

این لاروها در بهار تبدیل به شفیره می‌شوند. حشرات کامل مصادف با تشکیل میوه به پرواز در می‌آیند.

ماده‌ها ظاهراً قادرند به طریق پارتنوژنز تولید مثل نمایند تخم‌گذاری شبیه به گونه قبلی است با این تفاوت که گاهی در هر میوه دو تا تخم می‌گذارند.

لاروها پس از داخل شدن به زیر پوست از لپه‌ها تغذیه می‌کند و آندوکارپ را باقی می‌گذارند

در حالی که لاروهای گونه قبل از تمام قسمت‌های مغز حتی پوسته نازک روی آن نیز می‌خورند.

دوره زندگی لارو 35 تا 40 روز است.

پس از این مدت لارو در داخل میوه تبدیل به شفیره می‌شود

به فاصله یک هفته تا ده روز بعد از آن حشره کامل خارج می‌گردد.

سوراخ خروجی حشرات کامل نسل بهاره به دلیل این که پوست خارجی یا Pericarp تازه است

با گونه قبلی و نسل بعدی این آفات متفاوت است و مانند دهانه آتشفشان کمی برآمدگی نشان می‌دهد.

حشرات کامل نسل بهاره اوایل تابستان ظاهر می‌شوند و بلافاصله شروع به تخم‎ریزی می‌کنند.

مانند حشرات کامل نسل زمستانه، این حشرات نیز در داخل میوه تخم‎ریزی می‌کنند و چون هنوز پوست داخلی سخت نشده می‌توانند به مغز پوست راه پیدا کنند (Mesocarp).

البته ماده‌هایی که دیرتر ظاهر می‌شوند، لاروهای آنها موقعی از تخم خارج می‌شوند

که پوسته پسته سخت شده در این صورت نمی‌توانند داخل مغز شده و لذا از بین می‌روند.

دو نسل در سال دارد.

مبارزه

مبارزه مکانیکی از طریق جمع‌آوری و سوزاندن میوه‌های آلوده ریخته شده زیر درخت یا باقی مانده روی درخت.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا