بیماری ها

بیماری های ویروسی و نماتدهای زیتون

بیماری های ویروسی و نماتدهای زیتون

ویروس لکه حلقوی پنهان زیتون : (Olive Latent Ringspot Virus ( OLRSV

این ویروس از ویروس های آلوده کننده گیاهان است و اولین بار از Lazio در ایتالیا گزارش شد.

این ویروس متعلق به جنس Nepovirus از خانواده Comoviridea است.

دارای نوکلئوکپسید ایزومتریک با قطر ۲۸ نانومتر که زاویه دار به نظر می رسد. ماده ژنتیکی به شکل ss_RNA است.
میزبان طبیعی این ویروس درخت زیتون ( کلآ Olea spp ) است که هیچ علائم ظاهری در درخت دیده نمی شود.

این ویروس را می توان در مزوفیل و اپیدرم برگ ها و سیتوپلاسم و واکوئول سلول ها پیدا کرد.

سلول های آلوده دارای Inclusion هستند که در واقع کریستال های داخل سلولی و اجسام غشاء دار سلولند که ویریون ها را در بر می گیرند.

سایر تغییرات سیتوپلاسمی شامل دسته دسته شدن کلروپلاست ها و رشد انگشتی شکل سلول به طرف خارج می باشد.

این ویروس از طریق روشهای مکانیکی و پیوند انتقال می یابد. پراکندگی آن در کشور ایتالیا است.

 ( OLive latent Virus ۱ : ( OLV_۱

از ویروس های آلوده کننده گیاهان است و به جنس Necrovirus از خانواده Tombusviridea تعلق دارد.

اولین با از O. europaea از Apulina در ایتالیا گزارش شد.

این ویروس دارای نوکلئوکپسیدهای ایزومتریک به قطر ۳۰ نانومتر و زاویه دار است.

دارای ss_RNA مثبت است. ویریون ها دارای ۸۳ درصد پروتئین و فاقد لیپید هستند.

میزبان طبیعی آن زیتون است که هیچ علائمی روری آن دیده نمی شود.

انتقال از طریق تلقیح مکانیکی است.

شیره گیاهی دارای تعداد زیادی ویریون است.

ویریون ها در برگ ( در سیتوپلاسم مزوفیل ) دیده می شوند.

Inclusion ها در سیتوپلاسم وجود دارند.

اندامک های وزیکولی و لوله ای سلول دارای ویریون هستند.

ـ ( Olive Latent Virus ۲ : ( OLV_۲

متعلق به جنس Oleavirus از خانواده Bromoviridea است.

اولین بار از جنوب ایتالیا از Apulina از درختان زیتون گزارش شد.

دارای ss_ RNA است و ویریون ها را می توان در سیتوپلاسم سلول های مزوفیل برگ پیدا کرد .

سلول های آلوده فاقد Inclusion هستند.

ارگانل های بزرگ سلولی به غیر از هسته تحت تاثیر ویروس قرار می گیرند.

میزبان طبیعی آن زیتون است، بدون علامت. انتقال از طریق مکانیکی.

به نظر می رسد که این ویروس یک نوع Ilarvirus باشد یا نسبتی با ویروس موزائیک یونجه داشته باشد.

بیشتر خصوصیات آن شبیه ویروس zonate spot شمعدانی عطری ( Pelargonium ) است.

نماتدهای زیتون : Olive Nematodes

نماتدهای مختلفی به ریشه زیتون حمله می کنند، مانند نماتد مولد غده ( Root Not Nematod ) شامل:

گونه های مختلفی از جنس Meloidogyne

  1. نماتد مرکبات ( Tylenchulus semipenetrans )
  2. نماتدهای مولد زخم ( Root Lesion Nematodes )
  3. شامل گونه های مختلفی از جنس Pratylenchus و همینطور دو نماتد دیگر که اهمیت کمتری دارند
  4. شامل نماتد غلاف ( Sheat Nematode ) به نام Hemicycliophora arenaria
  5. نماتد سوزنی ( needle Nematode ) با نام Paralongidorus eucalipti .

 نماتد مولد غده : Root Not Nematode

این نماتد به بسیاری از گیاهان باغی و زراعی، شامل

بسیاری از سبزیجات، درختان میوه، انگور، شبدر و یونجه حمله می کند.

این نماتد باعث بوجود آمدن گال یا گره روی ریشه ها و کاهش قدرت گیاه، با اختلال در عملکرد ریشه ها می گردد.

خسارت در خاک های سبک و شنی بالاتر است

اگر درختان زیتون در خاک هایی که دارای جمعیت بالایی از این نماتد است کشت شوند، رشد ضعیفی خواهند داشت.

این نماتد باعث چروکیدگی و دیر باز شدن شکوفه ها می شود.

گزارش شده است که کلتیوارهای Meashon و Tofany به گونه M. incognita مقاومند.

کلتیوارهای Krygula و Picual به پوسیدگی ریشه و نماتد M. incognita مقاوم هستند.

کلتیوار Allegra که توسط دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده است به گونه های مختلف نماتد مولد غده مقاوم است.

نماتد مرکبات : Citrus Nematode

این نماتد مخصوصآ در زمین هایی که قبلآ در آنها مرکبات و انگور کشت می شده است،

وجود دارد و در ضمن به خاک های شنی هم محدود نمی شود.

بیش از ۵ هزار نماتد ماده در هر ده گرم خاک بالاتر از آستانه خسارت محسوب می شود و چنین زمینی باید با نماتدکش ها سمپاشی شود.

این نماتد در مرکبات باعث زوال تدریجی درخت می شود و به آن ظاهری ترکه ای ( twiggy )می دهد.

تا به حال رقم مقاومی نسبت به این نماتد گزارش نشده است و بهتراست از کشت در خاک های حاوی این نماتد اجتناب کرد.

نماتد های مولد زخم : Root Lesion Nematodes

گونه های مختلفی از جنس Pratylenchus به زیتون حمله می کنند مانند P.valnus و P. penetrans .

این نماتد علاوه بر زیتون از گیاهان دیگری مانند انگور، سبزیجات، درختان میوه، گیاهان زینتی و شبدر گزارش شده است.

این نماتد باعث کوتولگی و مرگ شاخه ها در درختان جوان می شود.

بافت های ریشه های فرعی و بخش هایی از ریشه های قطورتر،

در اثر تغذیه نماتد از بین می روند و پوسیده شده، تیره رنگ می گردند.

خسارت ناشی از پوسیدگی ریشه و پژمردگی های قارچی درگیاهانی که در معرض حمله این نماتدها قرار گرفته اند، شدیدتر است.
برخی معتقدند که P. neglectus از ریشه درختان زیتون تغذیه نمی کند.

سایر نماتدها

  1. نماتدهای دیگری مثل گونه های مختلفی از جنسهای Helicotylenchus , Xiphinema
    Rotylenchulus , Hoplolaimus و Criconemella از باغهای زیتون سایر کشورها گزارش شده اند.

ولی میزان خسارت آنها هنوز برآورد نشده است.

کنترل نماتدها

در صورت امکان از کشت در زمین های آلوده خودداری کنید.

برای تعیین نوع و میزان جمعیت نماتدها، قبل از کشت در زمین، از آن نمونه برداری کنید.

از نهال های سالم که در مراکز معتبر تهیه شده اند استفاده کنید.

اگر جمعیت نماتدها در خاک زیاد بود، قبل از کشت خاک را با سموم تدخینی ضدعفونی کنی

( با استفاده از متیل بروماید، متام سدیم یا Basamid granular ®)

یا زمین را آیش بگذارید و یا از گیاهان پوششی مقاوم به نماتدها استفاده کنید تا زمانی که جمعیت آنها در خاک کاهش یابد.

می توانید برای کم شدن هزینه ها از تدخین نواری استفاده کنید ( Strip Fumigation )

ولی آلودگی مجددآ می تواند از مناطق آلوده به نواحی سالم منتقل شود.

مواد آلی اصلاح کننده خاک در برخی از گیاهان زراعی می توانند تحمل گیاه را نسبت به نماتدها افزایش دهند

ولی هنگامی که جمعیت نماتدها بالا است، استفاده از آنها به تنهایی کافی نیست.

نماتدکش هایی که بعد از کشت استفاده می شوند مثل Nemacure برای درختان زیتون توصیه نشده اند.

درختان آلوده و ضعیف شده را بیشتر آبیاری کنید تا به درخت استرس وارد نشود.

در ضمن توجه داشته باشید که اکثر گیاهانی که به عنوان گیاهان پوششی ( Cover Crops ) به کار می روند،

میزبان نماتدهای مولد غده و مولد زخم هستند.

نحوه تدخین خاک

نحوه استفاده از متیل بروماید در بخش مبارزه با قارچ آرمیلاریا شرح داده شد.

در این بخش نحوه تدخین با متام سدیم را شرح می دهیم:

برای استفاده از متام سدیم خاک باید مرطوب باشد ( برعکس متیل بروماید )

به همین دلیل، برای بدست آوردن نتیجه مناسب، خاک را از آب اشباع کنید ( نه غرقاب ).

در ضمن به آبی که در طول مبارزه به زمین می دهید حتمآ مقداری متام سدیم اضافه کنید،

طوری که غلظت سم در تمام لوله های آبیاری یکنواخت باشد.

بعد از کاربرد سم در خاک هایی که بافت سبک دارند، به آسانی زهکشی می شوند و گرم هستند، به مدت ۲۱ – ۱۴ روز از کشت خودداری کنید.

وقتی خاک سرد است و بافت ریزی دارد یا مقدار آلودگی در آن بالا است، ۶۰ – ۳۰ روز از کشت کردن خودداری کنید.

این روش ( استفاده از متام سدیم در آب آبیاری ) به ندرت اعماق بیش از یک متر را ضدعفونی می کند.

این ماده کمتر از متیل بروماید که تحت شرایط خشک به کار می رود موثر است

اما در نقاطی که خاک بیش از اندازه برای استفاده از متیل بروماید مرطوب است ،می توان از متام سدیم استفاده کرد.

ضد عفونی خاک

برای ضد عفونی خاک باید زمین را به عمق ۲۰ – ۱۵ سانتیمتر شخم زد و تسطیح نمود

سپس سم را به نسبت ۶ – ۵ درصد با آب مخلوط کرد . ۱۵۰ لیتر از این محلول برای سمپاشی ۱۰۰ متر مربع کافی است.

بعد از آن زمین را باید آبیاری کرد تا رطوبت به عمق ۱۵ سانتیمتری برسد.

از متام سدیم ( واپام ) همیشه قبل از کشت استفاده می کنیم و این سم در زمانی که گیاه در مزرعه وجود دارد یا در زمین های مجاور قطعات کشت شده یا باغها قابل استفاده نیست.

در ضمن متام سدیم در خاک هایی که حرارتی کمتر از ۱۵ درجه دارند، تبخیر نمی شود و ضدعفونی بی فایده خواهد بود.

اگر بخواهیم محل درخت آلوده را ضدعفونی کنیم، درخت آلوده و تمام بقایای آن را خارج می کنیم.

حفره ای به قطر ۳ متر در محل حفر کرده و با ۵/۰ لیتر متام سدیم ( که دارای ۳۱ درصد سم خالص است) حفره را ضدعفونی کرده محل را آبیاری می نماییم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا