آفات

آفات سیر و پیاز

آفــات مهــم ســیر

مگــس پیــاز و تریپــس پیــاز اســت کــه در اوایــل رشــد رویشــی بــه محصــول حملــه می کننــد.
بــا بازدیــد روزانــه مزرعــه و مشــاهده آفــت مگــس ســیر می تــوان برعلیــه ایــن آفت مبارزه کرد.
بــرای مبــارزه بــا آفــت تریپــس نیــز بــا اســتفاده از ســموم سیســتمیک محصــول را سمپاشــی نمــود.

کرم سیر

(Lepdoptera: Cossidae) Borkhausen (Dyspessa ulula pallidata)

یکی از آفت های مهم این محصول است که هم در مزرعه و هم در انبار باعث ایجاد خسارت می شود.

لارو این آفت درشت و عنابی رنگ بوده و خسارت مستقیم به محصول وارد ساخته و بیشتر پیاز مورد حمله را از بین می برد،

مشاهده آلودگی،ارزش تجاری سیر را به شدت کاهش می دهد.

شروع آلودگی به این آفت از مزارع است اما خسارت اصلی در انبارها است.

با ادامه تغذیه از سیر خسارت زیادی وارد می کند.

این حشره در همدان از تراکم قابل توجهی برخوردار است.

علاوه بر ایران در کشور آذربایجان نیز انتشار دارد.

گیاهان جنس Allium از خانواده پیاز میزبان کرم سیر هستند.

اما در ایران تنها روی سیر و موسیر مشاهده شده است.

کنترل شیمیایی

در مزرعه کنترل شیمیایی آفت چندان موفق آمیز نیست،

بنابراین کنترل باید به مرحله پس از برداشت معطوف گردد.

برای این کار استفاده از گاز فسفین (PH3) یا فسفور یدروژن توصیه می شود.

این گاز از ترکیب فسفید آلومینیوم یا فسفید منیزیم با رطوبت موجود در هوا آزاد می شود.

فسفین در حدود 20 درصد از هوا سنگین تر است و قدرت پراکندگی خوبی داشته،

به آسانی با هوای محیط مخلوط شده و به طور یکنواخت در فضا پخش می شود.

این گاز بسیار سمی بوده و بر روی حشرات، کنه ها و جوندگان اثر کشنده دارد.

فسفین در بازار به صورت قرص و پلیت و نوار و کپسول گازی موجود است.

برای هر متر مکعب 1 تا 2 قرص 3 گرمی مصرف می شود.

مدت زمان گازدهی برحسب درجه حرارت 3 تا 5 روز می باشد.

با ممنوعیت کاربرد متیل بروماید، استفاده از فسفید آلومینیوم یا فسفیدمنیزیم به عنوان منیع گاز فسفین در حال گسترش است.

دمای تاثیر فسفیدمنیزیم کمتر از فسفید آلومینیوم است.

و برای استفاده در مناطق سردسیر و در فصل سرد توصیه می شود.

تریپس

نام علمی این آفت Thrips tabaci و یک آفت پلی فاژ است.

حشره ماده 9/0 میلیمتر طول دارد و بدن آن پهن و به رنگ خاکستری روشن دیده می شود.

حشرات ماده دو جفت بال مستقیم دارند و حشرات نر بدون بال هستند.

تخم ها مانند لوبیا و رنگ آن سفید و شفاف است.

پوره های تریپس شبیه حشرات کامل و رنگ آنها زرد و روشن است.

زمستان گذرانی به صورت حشره کامل و پوره روی بقایای گیاهی و یا علف های هرز و یا زیر کلوخه ها و شکاف های زمین است.

خسارت این آفت از مرحله جوانه زنی بذر در خاک آغاز می شود.

لکه های ایجاد شده در برگ ها در اثر تغذیه تریپس نقره ای تا سفید هستند و اگر گسترش پیدا کنند خطوط نقره ای روی برگ ایجاد می کنند.

خسارت تریپس در دمای گرم و خشک بیشتر است.

 استفاده از سموم استامی پراید و کنفیدور برای کنترل تریپس پیاز توصیه می شود.

مگس پیاز

نام علمی این آفت Hylemyia antique است.

حشره کامل مگسی است که از نظر ظاهری مانند مگس خانگی بوده و اندازه آن نصف مگس معمولی است.

علاوه بر این گیاه به کل گیاهان خانواده Liliaceae (مانند پیاز، تره، تره فرنگی و …) نیز خسارت وارد می کند.

لارو آفت سفید رنگ و بدون پا است.

لارو این مگس در مزارع سیر و پیاز زندگی کرده و از ساقه، برگ بویژه سیرچه ها تغذیه می کند.

شفیره به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای براق و شلجمی شکل است.

این آفت زمستان را به صورت شفیره در خاک می گذراند.

در اردیبهشت حشرات کامل ظاهر می شوند که در ایران 4-3 نسل دارد.

لارو آفت در ساقه پیاز دالان حفر می کند و باعث پژمردگی و خمیدگی برگ ها می شود.

زمستان گذرائی این مگس در درون خاک است و در آنجا به صورت شفیره زمستان را گذرانده و پس از مساعد شدن هوا پرواز می کند.

این مگس بر روی گیاه سیر تخم گذرانی کرده و سپس با ایجاد دالان هایی خود را به مرکز سیر می رساند و از داخل آن تغذیه می کند.

بر اثر حمله این آفت رنگ برگ از حالت سبزی به زردی تغییر می کند.

مبارزه

رعایت تناوب زراعی

یخ آب زمستانه

شخم عمیق

سوزاندن بوته های آلوده

استفاده از سموم شیمیایی استامی پراید، دورسبان، کنفیدور و … در کنترل آفت موثر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا