زراعت

گیاهشناسی سیر

گیاهشناسی سیر

ســیر گیاهــی اســت بــا خــواص دارویــی زیــاد کــه از دیربــاز در مصــر باســتان و جنــوب شــرق آســیا کشــت می شــده اســت.

ایــن گیــاه از خانــواده سوســنیان یــا لیلیاســه و جــزء ســبزیجات پیــازی اســت.

رومیــان قدیــم اعتقــاد داشــتند مصــرف ســیر توســط جنگجویــان باعــث شــجاعت و جنــگ آوری آنــان خواهــد شــد.

درحــال حاضــر کشــورهایی ماننــد:

چیــن، کــره جنوبــی، اســپانیا، مصــر، تایلنــد، آرژانتیــن و آمریــکا ایــن محصــول را بــا عملکــرد بــالا تولیــد می کننــد.

محصــول ســیر بــه دو روش خــام و پختــه مصــرف می شــود و در ترکیــب:

ترشــیجات، تهیــه انــواع غذاهــا، چاشــنی هــا، مــواد شــوینده، دارو و غیــره کاربــرد فــراوان دارد.

بــه دلیــل بــالا بــودن قیمــت محصــول ســیر، زراعــت ســیر در مقایســه بــا دیگــر زراعــت هــا، از درآمــد اقتصــادی خوبــی برخــوردار اســت.

اگــر محصــول آن بــه شــیوه مناســب و بازارپســند بســته بنــدی شــود،

می تــوان از آن بــه عنــوان یــک محصــول صادراتــی و ارز آور نــام بــرد.

سیر

ســیر بــا نــام علمــی Allium. Sativum گیاهــی اســت علفــی،

دائمــی و تــک لپــه ازخانــواده سوســنی ها   (liliaceae)  کــه بــه صــورت یــک ســاله کشــت می شــود.

قدمــت کشــت آن بــه گذشــته بــر می گــردد و در جنــوب شــرق آســیا کشــت آن رواج داشــته اســت.

گیاه سیر بین 30-120 سانتی متر ارتفــاع دارد، بخــش فوقانــی آن دارای گل هــای ارغوانــی متمایــل بــه ســفید می باشــند.

ریشــه ســیر مرکــب و از تعــدادی پیــاز کوچــک تشــکیل شده است و اصطلاحا به ان سیرچه می گویندکــه تعــداد آنهــا از چهــار تــا 20 حبه می رسد.

وزن هــر مجموعــه غــده ســیر روی هــم 80 گــرم اســت.

هــر ســیرچه در یــک پوســته کاغــذی دو برگــی تشــکیل، و وزن آن بیــن 2-4 گرم است.

ســیرچه ها در حقیقــت همــان بــرگ هــای ضخیــم شــده هســتند کــه تغییــر شــکل یافتــه انــد،

و از نظــر فنــی هــر ســیرچه یــک ســیر خواهــد بــود.

ســاقه گل دهنــده ســیر، ســاقه ای اســت گــرد، نــرم و ســاده کــه از آخریــن تــک بــرگ رشــد می کنــد.

بخــش فوقانــی آن حلقــه ای شــده و چتــری را بــا گل هــای نابــارور ســفید و کوچــک بــه وجــود مــی آورد.

البتــه ســاقه حقیقــی کــه کوچــک و پهــن اســت در داخــل خــاک می مانــد.

ســاقه گل دهنــده ســیر، هماننــد ســاقه پیــاز توپــر اســت.

چــون چرخــه کامــل حیــات آن دو ســاله خواهــد بــود،

بنابرایــن تولیــد ســیرچه هــا دو ســال بــه طــول می انجامــد.

در اواســط تابستان، هــر ســیرچه گیــاه کوچکــی بــه ارتفــاع 30 ســانتی متر یــا کمتــر تولیــد می کنــد،

کــه شــبیه بــه گنــدم یــا چــاودار جــوان اســت و تنهــا چهــار بــرگ دارد.

و دارای پیــازی کوچــک و گــرد شــبیه بــه پیــاز خوراکــی بــدون هیــچ تقســیماتی می باشــد.

چــون عمــل گــرده افشــانی (تبــادل ژنتیکــی) در گیــاه ســیر غیــر ممکــن اســت و قــادر بــه تولیــد بــذر نیســت،

در برنامــه هــای بــه نــژادی کلاســیک و ایجــاد ارقــام جدیــد از جایــگاه مناســبی برخــوردار نخواهــد بــود؛

تنهــا راه جهــش اســت کــه باعــث خواهــد شــد از ایــن گیــاه ارقــام جدیــد بــه دســت آیــد و جهــش حقیقــی بــه نــدرت اتفــاق می افتــد.

بســیاری از ارقــام ســیرکه در مناطــق مختلــف وجــود دارد.

نتیجــه مهاجــرت طولانــی ســیر در تاریــخ گذشــته توســط انســان ها می باشــد.

ارزش غذایی سیر

حدود60 تــا 50 درصــد مــواد تشــکیل دهنــده ســیر آب اســت.

و ایــن باعــث شــده اســت که مقــدار مــواد خشــک آن نســبت بــه ســایر ســبزی ها بیشــتر باشــد.

در ســیر حــدودا 30 درصد کربوهیدرات ، 10 درصد چربی و 7 درصــد پروتئیــن وجــود دارد و بــه مقــدار کمــی از ویتامین هــای مختلــف و امــلاح معدنــی در آن ماننــد:

B6 ، B2 ، A ، C ، B1، فســفر، آهــن، منیزیــم و پتاســیم و کلســـیم برخــوردار مــی باشــد.

طعــم ویــژه ســیر از مــاده ای بــه نــام آلــی آلیســین اســت کــه از مجموعــه ترکیبــات آلــی گوگــردی تشــکیل شــده اســت.

خواص سیر

در چیــن باســتان بــرای محافظــت در برابــر طاعــون از ســیر اســتفاده می شــده اســت.

در طــی دو جنــگ جهانــی از ضمــاد آن بــرای پانســمان زخــم هــا و درمــان عفونــت هــا بــه ویــژه قانقاریــا اســتفاده می کردنــد.

ســیر بــه علــت دارا بــودن امــلاح یــد و ســیلیس، در تنظیــم گــردش خــون مؤثــر اســت.

بــه علــت دارا بــودن آنتــی بیوتیــک بــرای درمــان بیماری هــای باکتریایــی از دیــرینه توصیــه شــده اســت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا