زراعت

کاشت سیر

کاشت سیر

دوره رشــد گیــاه ســیر از مرحلــه کاشــت تــا رســیدن محصــول بیــن 100 تا 120 روز طول می کشــد.

ســیر بــه ســرمای زمســتانه مقــاوم اســت.

ســیرچه هــا در روزهــای بلنــد و دمــای بــالا تشــکیل می شــوند.

بنابرایــن کاشــت ســیر بایــد در آب و هــوای معتــدل نیمــه گرمســیری و نیمــه سردســیری

و نیــز روزهــای کوتــاه و دمــای پاییــن در پاییــز

و یــا اوایــل زمســتان انجــام گیــرد تــا گیــاه بتوانــد رشــد رویشــی خوبــی داشــته باشــد.

بــه طور کلــی ایــن محصــول در آب و هــوای ســرد و معتــدل سردســیری بــه خوبــی رشــد می کنــد.

ســیرچه هــای کشــت شــده در پاییــز دو تــا چهــار بــرگ تولیــد می کننــد وقبــل از زمســتان، ریشــه تولیــد خواهنــد کــرد.

ســیر کشــت شــده در پاییــز می توانــد در برابــر بــرف و یخبنــدان دیــر هنــگام بهــاره مقاومــت کنــد.

خاک

ســیر در خاک هــای حاصلخیــز و زهکشــی شــده بــه خوبــی رشــد می کنــد.

ایــن خاک هــا بایــد دارای مــواد غذایــی غنــی شــده باشــند،

بهتریــن خــاک بــرای کشــت گیــاه ســیر، خــاک لمونــی ســنگین تــا شــنی ســبک اســت که دارای مــواد آلــی غنــی شــده باشــد.

اراضــی شــنی کنــار رودخانــه هــا شــمال کشــور،

بــه دلیــل  اسیدیته  PH خاک آنها بین 6/8 تا7/2 است محصول سیر در اراضی، بهترین رشد را خواهند داشت.

بسترکاشت

قبــل از هرگونــه عملیــات کشــت، در فصــل تابســتان بــه مقــدار 10 تن کود دامــی پوســیده در ســطح آن پخــش شــود.

بعــد از بــاران مؤثــر پاییــزی و رشــد علــف هــای هــرز، شــخم ســطحی انجــام گیــرد کــه بــا ایــن عمــل علــف هــای هــرز بــا خـــــــاک مخلوط می شــوند.

بــه دنبــال آن در هــر هکتــار از بســتر کشــت،

مقــدار 4 تن کود مرغی

200 کیلوگــرم کــود فسفره

200کیلوگــرم کــود سولفات پتاسیم

50 کیلوگــرم گوگــرد گرانولــه بــه خــاک افــزوده شود.

بــا ادوات کشــاورزی چــون دیســک و یــا کولتیواتــر بــا خــاک مخلــوط گــردد.

بــا کشــیدن مالــه، زمیــن بــرای کشــت آمــاده شــود.

کاشت سیر

در استان های دارای چهارفصــل، کــه دارای اقلیــم هــای مختلــف ســرد، معتــدل و گرمســیری مــی باشــد.

تاریــخ کاشــت محصــول ســیر در مناطــق گرمســیری اواخــر آبــان مــاه مــی باشــد.

امــا تاریــخ کاشــت در مناطــق ســرد و معتــدل، در دو زمــان متفــاوت یعنــی اواســط آبــان و اواســط اســفندماه مــی باشــد.

تاریــخ کاشــت در مناطــق ســرد و معتــدل، فرقــی نمی کنــد کــه در کــدام بــازه زمانــی محصــول ســیر کشــت شــود.

طبــق بررســی هــای بعمــل آمــده کشــت پاییــزه، نســبت بــه کشــت در اســفندماه از عملکــرد بیشــتری برخــوردار اســت.

کشــت در اســفند مــاه، علــف هــای هــرز کمتــری نســبت بــه کشــت پاییــزه خواهــد داشــت.

نحوه کاشت

بهتریــن نــوع کشــت گیــاه ســیر،

ردیفــی اســت کــه بــه صــورت دســتی و یــا بــا دســتگاه کارنــده ســیر انجــام می گیــرد.

در هــر دو صــورت فاصلــه خطــوط کشــت 20 ســانتی متر اســت.

فاصله بذرها روی ردیف بین 12 تا 15 سانتی متر است.

عمــق کاشــت بــذر بیــن  5 تا 7 سانتی متر می باشد.

هــر هکتــار بســته بــه درشــتی و ریــزی ســیرچه هــا بیــن 2 تا 5  اســت.

از ســیرهای مرغــوب و تــازه بــه عنــوان بــذر اســتفاده شود.

ســیرچه هــا بایــد از هــم جدا شــده امــا پوســت آنهــا گرفتــه نشــود.

ســپس ســیرچه هــا را کــه همــان بــذر هســتند بــا یکــی از ســموم قــارچ کــش آغشــته کــرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا