آبیاری

آبیاری سیر

انواع سیر

سیر سفید یا معمولی:

ســفید اســت کــه ً رنــگ پوســت ایــن نــوع ســیر و ســیرچه هــا کامــلا کشت آن نسبت به دیگر رقم ها در ایران رواج دارد.

سیر صورتی:

همانطــور کــه از نامــش پیداســت رنــگ پوســت ایــن نــوع ســیر صورتــی اســت.

در برابــر ســرما و رطوبــت نســبت بــه نــوع ســیر ســفید از مقاومــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود و محصــول نیــز زودتــر می رســد.

سیرقرمز:

قرمــز رنــگ بــوده و ســیرچه های آن ً ایــن ســیر پوســتش کامــلا درشــت تــر از انــواع دیگــر ســیرها مــی باشــد.

سیر اسپانیولی یا سیر روکامبول:

(آلیــوم افیــوس کــوردون) مخصــوص Al.Ophioscordon ایــن رقــم بــا نــام علمــی نواحــی گرمســیر اســت و اصــل آن از مصــر اســت.

در انتهــای ســاقه هوایــی ایــن نــوع ســیر کــه بــه شــکل مارپیچــی می باشــد،

تعــدادی غــده ظاهــر می شــود کــه از آنهــا در ازدیــاد ایــن نــوع ســیر می تــوان اســتفاده کــرد.

دلایل عملکرد پایین سیر

1 – کشت بهاره به جای کشت پاییزه

2 – تنش رطوبتی

3 – آماده نشدن مناسب بستر کاشت

4- استفاده از سیرچه های بذری نامناسب

آبیاری

ســیر بــه خشــکی حســاس اســت و رطوبــت مناســب بــرای رشــد آن ضــروری اســت.

تنــش رطوبتــی، رشــد اولیــه و ازدیــاد پیازهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و باعــث می شــود بــه هنــگام برداشــت پیازهــای کوچــک تولیــد شــوند،

از ایــن رو لازم اســت بعــد از اتمــام کشــت، بلافاصلــه آبیــاری انجــام گیــرد.

بــرای آبیــاری مزرعــه ســیر می تــوان از روش هــای مختلــف:

آبیــاری کلاســیک و سیســتم نــوار تیــپ اســتفاده کــرد.

بهتریــن نــوع آبیــاری بــرای محصــول ســیر، سیســتم نــوار تیــپ اســت.

درصــورت نداشــتن ایــن نــوع سیســتم هــا، آبیــاری بــه روش جــوی و پشــته انجــام شــود.

در ایــن روش زمیــن بایــد بــا توجــه بــه نــوع خــاک و شــیب زمیــن کــرت بنــدی شــود.

تعــداد آبیاری هــای محصــول ســیر از اســفندماه تــا زمــان 7 تــا 5 برداشــت (اواســط تیرمــاه) بســته بــه نــوع آب و هــوا و جنــس خــاک بیــن نوبــت می باشــد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا