بیماری ها

بیماری های یونجه3

زنگ یونجه (Alfalfa rust)

این بیماری در ایران نیز از مناطق مختلفی مانند دماوند، كرج، اهواز، خوی و مرند و درسال های از استان گلستان نیز گزارش شده است.
بیماری زنگ یونجه، یكی از بیماری های مهم یونجه به شمار می رود كه در مناطق گرم و مرطوب، آسیب و زیان قابل توجهی به محصول می زند.
آسیب و زیان این بیماری به ویژه در یونجه زارهای تولید بذر بیشتر به چشم می خورد.

زنگ يونجه (Alfalfa rust)
نشانه های بیماری
جوش های اوردیوم به رنگ قرمز قهوه ای و به شكل گرد از نشانه های بارز بیماری می باشد كه در سطح زیرین برگ، دمبرگ و ساقه دیده می شود.
هنگامی كه شمار جوش های زنگ زیاد باشد باعث پاره پاره شدن برگ ها و ریزش نا بهنگام آن ها می شود و همچنین ساقه های یونجه در زمانی كه برداشت به تأخیر می افتد به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد.
میزبان واسط این قارچ، گیاه فرفیون .Euphorbia spp می باشد كه مرحله Aecia بر روی برگ ها و ساقه های آن توسعه یافته، ممكن است موجب مرگ جوانه های ساقه شود.
عامل بیماری
عامل بیماری زنگ یونجه، قارچ Uromyces striatus است .
عامل بیماری زنگ یونجه
كنترل بیماری

یكی از راهكارهای اصولی رویارویی با این بیماری، استفاده از رقم های متحمل و یا مقاوم می باشد،

زیرا رقم های مختلف یونجه واكنش های متفاوتی را به این بیماری نشان داده اند.

همچنین چین برداری زود هنگام از میزان آسیب وزیا نرسانی بیماری جلوگیری  میكند.

عامل بیماری زنگ یونجه
عامل بیماری زنگ یونجه

آنتراكنوز(Anthracnose)

آنتراكنوز یونجه یك بیماری قارچی است كه گاهی باعث آسیب و زیانرسانی در مناطق پر بارش می شود.

آنتراكنوز در یونجه توسط قارچ های مختلفی كه منجر به آنتراكنوز بر روی شبدر می شوند، ایجاد می شود.
آنتراكنوز از بیماری های مهم یونجه به شمار می آید.
و از یونجه زارهای استان زنجان و نواحی غرب كشور از جمله ابهر، خدابنده، خرمدره و سلطانیه گزارش شده است.
نشانه های بیماری
علائم بیماری در روی رقم های مختلف به اشكال مختلف بروز می كند.
لكه های نا منظم تیره رنگ در روی رقم های متحمل تا ظهور زخم های فرو رفته بیضی شكل روی ساقه ارقام حساس از شایع ترین رقم های بیماری به شمار می آید.
به دنبال ظهور این لكه ها، شاخه های آلوده زرد رنگ و در نهایت پژمرده و خشكیده می شوند.
آنتراكنوز یونجه

نشانه ها به شكل فرورفتگی، بیضی شكل منجر به زخم الماس شكل روی ساقه می شوند.

این نقاط كاه مانند با حاشیه تیره تر است.

در نقاط گسترش بیماری و كمربند ساقه، باعث شاخه های مرده در تابستان و پاییز می شود.

آنتراكنوز همچنین می تواند در محل یك طوقه ایجاد شود.

ساقه در سطح طوقه شكسته شده و یك تغییر رنگ به رنگ سیاه و سفید مایلبه آبی در قاعده نشان می دهد.

در مراحل پیشرفته بیماری روی لكه های تیره و قهوهای رنگ نقاط ریز سیاه رنگی در مركز لكه ها دیده می شود

كه اندام بارده قارچ یا آسروول (Acervulus) می باشد.

گسترش قارچ از شاخه آلوده به قسمت های زیرین گیاه زیاد است

كه آلودگی ها طوقه ها و تاج ریشه را در بر دارد

كه بسیار همسان نشانه های ناشی از پوسیدگی های فوزاریومی و یا پوسیدگی ناشی از قارچ رایزوكتونیا  (Rhizoctonia) خواهد بود.

آنتراکنوز یونجه
آنتراکنوز یونجه (Anthracnose)
عامل بیماری
قارچ عامل بیماری Colletotrichum truncatum می باشد.
كه در روی بافت های آلوده تولید بالشتكی فشرده از هیف و میسیلیوم می كند كه به تولید آسروول منجر می شود. بقای قارچ عامل بیماری از فصلی به فصل دیگر در روی بقایای گیاهی آلوده و تاج گیاهان بیمار می باشد.
انتشار قارچ در هوای گرم و مرطوب سریع تر صورت گرفته،
به ویژه اگر شرایط بارانی نیز در یونجه زار وجود داشته باشد.
انتشار بیماری همراه بذر آلوده نیز امكان پذیر می باشد.
آنتراکنوز یونجه
كنترل بیماری
استفاده از رقم های مقاوم، رعایت موازین بهداشتی پیش و پس از برداشت.
یونجه از مهمترین اقدام های قابل توصیه است.
پاك كردن ماشین ها و ادوات برداشت یونجه ازبقایای گیاهی به جا مانده از برداشت قطعه ها و كرت های برداشت شده پیشین،
گام مؤثری در كاهش آسیب و زیانرسانی این بیماری است.
بسیاری از رقم های دست كم دارای مقاومت در سطح متوسط توصیه می شود.
برای كسب اطلاعات برای رقم های كاشت مقاوم، با كارشناس كشاورزی منطقه خود تماس بگیرید.
اگر یونجه زار مشكوك به بیماری آنتراكنوز (سیاه تاول) است،
بقایای گیاهی پاك پس از برداشت در مزرعه های آلوده برای به كمینه رساندن گسترش در یونجه زارها باید سالم جداسازی شوند.

بیماری لكه آجری برگ یونجه (Stemphylium leaf spot)

این بیماری از بیماری های شایع مناطق گرم و مرطوب می باشد.
میزان آسیب و زیانرسانی آن در روی رقم یونجه بغدادی تا 80% به ویژه در شرایطی كه یونجه زار پرپشت و متراكم باشد گزارش شده است.
بیماری لكه آجری برگ یونجه (Stemphylium leaf spot)
علائم بیماری
از نشانه های بارز این بیماری ظهور لكه های بیضی شكل آجری رنگ با حاشیه قهوه ای روی برگچه های یونجه است. از به هم پیوستن این لكه ها در شرایط حاد بیمار همه سطح برگ آلوده شده
و باعث خشك شدن و در نهایت ریزش برگ ها  نیز می شود و گاهی كل بوته خشك می شود.
بیشینه آسیب و زیان رسـانی به طورمعمول در پاییز و زمستان (در شر ایط جنوب كشور)
و به ویژه پس از بارندگی كه رطوبت هوا زیاد است روی می دهد.
بیماری لكه آجری برگ یونجه (Stemphylium leaf spot)
عامل بیماری
عامل بیماری در ریخت غیرجنسی به نام Stemphylium botryosum از خانواده Dematiaceae می باشد.
كنیدیوفرها قهوه ای به نسبت كمرنگ و اغلب ساده و منشعب هستند. كنیدیوم های Dictyosporae ،
مربعی یا مستطیلی با گوشه های گرد و بیشترشان ریخت نامنظمی دارند.
مرحله انگلی قارچ، ریخت غیرجنسی آن است و ریخت جنسی آن زندگی پوره زیستی (ساپروفیتی) دارد.
عامل بیماری چندخوار (پسند) است و حدود 50 میزبان دارد.
انتشار و گسترش بیماری در یونجه زار به وسیله كنیدیوم ها صورت می گیرد.
كنیدیوم ها پس از استقرار روی برگ و در شرایط مرطوب جوانه زده و پس از نفوذ میسلیوم قارچ در بافت برگ،
لكه های كوچك آجری رنگ با هاله قهوه ای پس از 4 _ 3 روز ظاهر می شود.
دوام قارچ بر روی بقایای گیاهی آلوده و بذر صورت می گیرد.
بیماری لكه آجری برگ یونجه (Stemphylium leaf spot)
كنترل بیماری
در مواردی كه خطر شیوع آلودگی محصول را تهدید كند برداشت محصول پس از ظهور نخستین لكه ها از گسترش قارچ و در نهایت از خشك شدن و مرگ بوته ها جلوگیری می كند.
كشت رقم های مقاوم یا متحمل كه مقاومت بیشتری نسبت به لكه آجری داشته باشد ضرورت دارد و لكه ها روی آن كمتر گسترش و در نهایت به افزایش میزان محصول كمك خواهد كرد.

پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه

ساقه گیاهان به رنگ زرد تبدیل شده و سپس پژمرده و می میرند.
رشد میسلیوم كركی سفید در آب و هوای مرطوب و خنك، در ساقه های پایین تر و طوقه قابل دیدن است.
ساقه های آلوده در پایه نرم و له می شوند.
آلودگی طوقه منجر به مرگ گیاه می شود.
سختینه (اسكلروت) كوچك، سخت، سیاه و سفید در درون بافت ساقه و طوقه تولید می شود.
پوشش برف در طول زمستان رشد اسكلروتینیایی طوقه و پوسیدگی ساقه را افزایش می دهد.
آسیب و زیان رسانی قارچ اسكلروتینیایی ساقه در یونجه كمتر از شبدر است.
علائم پوسیدگی اسكلروتینیایی ساقه
 كنترل

شخم عمیق برای زیر خاك كردن سختیه قارچ اسكلروت

و همچنین استفاده از بذر بدون سختینه قارچ برای جلوگیری از ایجاد این بیماری قابل توصیه است.

تناوب یونجه با گیاهان خانواده غلات یا گیاهان باریك برگ علوفه ای در مناطقی كه در آن قارچ اسكلروتینیا شدید بود،

سه تا چهار سال پیش از كاشت دوباره حبوبات علوفه ای انتظار كشید.

علائم پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
علائم پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا