آفات

آفات غنچه و گل (گل محمدی)

ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ رز
Rhynchites hungaricus (Herbst)
(Coleoptera: Curculionidae)

ﭘﺮاﻛﻨﺶ، اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ

در اﻳﺮان اﻳﻦ ﺣﺸﺮه روي ﻧﺴﺘﺮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻓﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي بالا ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺣﺸﺮه روي اﻧﻮاع رز و ﺗﻤﺸﻚ ﺧﺴﺎرت می زند.

Rhynchites hungaricus (Herbst)
Rhynchites hungaricus (Herbst)

رﻳﺨﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺣﺸﺮه ﻛﺎﻣﻞ :

ﺑﻪ ﻃﻮل5-7 میلیمتر اﺳﺖ.

ﺳﺮ، ﺷﺎﺧﻚ، ﺧﺮﻃﻮم، ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎل سیاه رﻧﮓ اﺳﺖ.

ﺳﻴﻨﻪ اول و ﺑﺎل به رﻧگ ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

ﺧﺮﻃﻮم ﺑﻠﻨﺪ و چشم ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺨﻢ:

ﺑﻪ رﻧﮓ زرد، ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻻرو :

ﺑﻪ رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ زرد ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ و فاقد پا است.

ﺧﺴﺎرت

ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻞ در اﺑﺘﺪاي ﻇﻬﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺑﺮگﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ می ﻛﻨﻨﺪ،

اﻣﺎ ﺧﺴﺎرت اﺻﻠﻲ هم زﻣﺎن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر غنچه ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از قسمت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن میﺧﻮرﻧﺪ.

آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬاري درون ﺟﻮاﻧ ﻫﺎي ﮔﻞ از قسمت هایی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ.

جوانه ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎ نمی ﺷﻮﻧﺪ.

ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ از قسمت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻞ ها ﺗﻐﺬﻳﻪ می ﻛﻨﻨﺪ

و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آن ﻫﺎ و رﻳﺰش ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﺮدند.

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ وارد ﺧﺎك ﺷﺪه و ﻳﻚ ﭘﻴﻠﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺗﻨﻴﺪه و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﻴﺮه ﺳﭙﺮي ﻣﻲ کند.

ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻞ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه درﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻳﻚ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ آﻓﺖ از اﻳﺮان و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﺧﺴﺎرت آن، ﭘﺎﻳﺶ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر و ردﻳﺎﺑﻲ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ.

ﺳﻮﺳﻚ ﻛﺎﻧﺘﺎرﻳﺲ

Cantharis rustica Fallen
(Coleoptera: Cantharidae)

ﭘﺮاﻛﻨﺶ، اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ

در اﻳﺮان از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دو ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺖ روي درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺳﻮﺳﻚ به ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻓﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻢ ازﮔﻠﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

Cantharis rustica Fallen
Cantharis rustica Fallen

رﻳﺨﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺣﺸﺮه ﻛﺎﻣﻞ

ﺑﻪ ﻃﻮل 10-13 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﻘﻮط و ﻣﻮدار اﺳﺖ.

ﭘﻴﺶ ﮔﺮده ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه و ﺣﺎﺷﻴﻪ ، ﮔﺮد اﺳﺖ.

ﺑﺎﻟﭙﻮش ﺳﻴﺎه ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻘﺮه ای به نظر میرﺳﺪ.

ﺧﺴﺎرت و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ ﺣﺸﺮه روي ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي و زﻳﺴﺖﺷ ﻨﺎﺳﻲ آن ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻞ ﻫﺎ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت از ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻮهﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺳﻮﺳﻚ اﺳﺎﺳﺎ در ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ و حاشیه ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻇﺎﻫﺮ میﺷﻮد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا