زراعت

کاشت ذرت علوفه ای

انتخاب بذر

بذر در عملكرد و كیفيت محصول به ویژه در ذرت كه ارقام هيبريد مورد كاشت قرار می گیرند،

بذرها از مراكز معتبر با برچسب گواهی شده خريداری شود.

نوع بذر يا رقم انتخابي باید با زمان كاشت، شرايط منطقه و هدف از توليد مطابقت داشته باشد.

درجه خلوص و درصد جوانه زنی بذرهای هيبريدي كه براي كشت ذرت مورد استفاده قرار می گیرند.

به ترتیب حداقل 98 و 90 درصد باشد.

بذر ذرت
بذر ذرت

تراكم بوته

تراكم مناسب با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه و رقم مورد نظر، كيي از عوامل مهم براي توليد زراعت ذرت است.

 توان ذاتي گياه، با تأمين رطوبت و تنظيم تراكم و آرايش گياهي مناسب در واحد سطح امکان پذیر است.

در مزارعي كه تراكم بوته كافي نيست، خسارت نه تنها ناشي از كاهش تعداد بوته ها،

بلكه در اثر توزيع غير يکنواخت بوته ها نيز ايجاد می شود.

بين تراكم بوته و عملكرد ذرت رابطه مستقيمي وجود دارد.

افزايش تعداد بوته در مساحت مشخص موجب می شود كه حجم خاك كمتري در اختيار هر كي از گياهان قرار گيرد.

اين كاهش حجم، بیان کننده كاهش ميزان آب و مواد غذايي است كه در اختيار گياه قرار می گیرد.

همچنين افزايش تراكم موجب كاهش عبور نور به بخش پا يين می گردد.

در نتیجه رقابت بين بوته ها جهت دريافت نور، باعث می شود

برگ های پایيني، سریع تر به پيري رسيده و ريزش نمايند.

تراكم بوته بايد بر اساس گروه رسيدن هيبريد و تاريخ كاشت توصیه شده در هر منطقه تعيين شود.

فاصله ردیف در ذرت معمولاً 70 تا 75 سانتی متر و فاصله روی ردیف 15 ، 20 و 25 سانتی متر در نظر می گیرند.

محققان نشان داده اند که با تغییر فاصله ردیف ها پایین تر از 75 سانتی متر عملکرد علوفه بیشتر می شود.

با این وجود ارقام هیبرید در تراکم های یکسان عملکرد متفاوت دارند

برای هر رقم هیبرید بایستی به تراکم توصیه شده آن در برچسب روی کیسه بذر توجه نمود.

کاشت ذرت علوفه ای
کاشت ذرت علوفه ای

عمق كاشت

سرعت و كينواختي جوانه زدن نه تنها به درجه حرارت خاك، بلكه به عمق كاشت نيز بستگي دارد.

عمق مناسب كاشت بسته به نوع خاك بين 3 تا 7 سانتی متر است.

در شرايط مناسب درجه حرارت و رطوبت خاك، عمق كاشت 4 تا 5 سانتی متر، بهترين خواهد بود.

در کشت های زود هنگام، بخصوص اگر خاك سرد باشد، عمق كاشت 5/ 2 تا 4 سانتی متر مناسب است.

در مواقعي كه خاك يا كشت با تأخير انجام می شود، بذر در عمق 5/ 6 تا 5/ 7 سانتی متر كشت می شود تا رطوبت لازم را

جذب نمايد.

تاريخ كاشت

با توجه به اينكه ذرت گياه گرما دوست است، هنگامی که درجه حرارت خاك در سه روز متوالي به 12 10 درجه سلسیوس رسيد

می توان اقدام به كشت نمود؛

كشت بهاره يا كشت اول. كشت تابستانه ذرت (به عنوان كشت دوم) بعد از برداشت جو يا گندم انجام می شود.

تاريخ كاشت بايد براساس رقم مورد كشت، نوع اقليم و زمان مناسب كشت محصول بعدي (پایيزه) تعيين گردد.

روش های کاشت ذرت جوی و پشته

کاشت ذرت به صورت مکانیزه و با بذرکار پنوماتیک ذرت انجام می شود.

اما با توجه به شرایط منطقه رشد روش های زیر نیز در کشت ذرت انجام می شود.

1- کاشت ذرت به صورت جوی و پشته:

در این روش بذرهای ذرت روی پشته کاشته می شوند و شیار زن نیز با ایجاد شیار مناسب به عمق 25 سانتی متر شرایط را برای آبیاری فراهم می کند.

کاشت جوی و پشته
کاشت جوی و پشته
2- روش کاشت در بقایا:

در این روش با استفاده از بذرکارهای مناسب بذر ذرت به صورت ردیفی با فاصله ردیف 80 تا 90 سانتی متر و فاصله روی ردیف

15 تا 20 سانتی متر در تراکم های مختلف با توجه به هدف (علوفه ای و دانه) کاشته می شوند.

بقایای گیاه قبلی سبب کاهش دما در خاک می شوند و به همین دلیل در این روش امکان سبز شدن یکنواخت مزرعه کاهش

می یابد.

در این روش خاک تقریباً دست نخورده باقی می ماند و فعالیت های بیولوژیک در لایه سطحی خاک نسبت به روش شماره 1

افزایش می یابد.

کاشت در بقایا
کاشت در بقایا

کشت نشایی:

در این روش کاشت پس از آماده سازی زمین و تسطیح آن به منظور سادگی در آبیاری و استقرار بوته ذرت از نوار تیپ برای

آبیاری استفاده می نمایند.

نشاها با استفاده از نشاکار کاشته می شوند و بلافاصله اقدام به آبیاری با نوار تیپ می نمایند.

کشت نشایی
کشت نشائی

 روش کشت نشایی ذرت علوفه ای

4- کاشت در کف جوی:

در این روش کاشت به منظور فرار از شوری به ویژه در اوایل فصل رشد بذرها در کف جوی کاشته می شوند

پس از استقرار ( 5 4 برگه شدن) و رسیدن ارتفاع بوته ها به 30 25  سانتی متر با دستگاه کولتیواتور پشته ها تخریب می شوند

و به جای آنها جوی ایجاد می گردد.

در برخی از مناطق ذرت تا زمان برداشت در کف جوی باقی می ماند

کاشت در کف جوی

5- کاشت دو یا چند ردیف روی پشته:

در این روش عرض پشته ها را 5/ 1متر در نظر می گیرند و دو ردیف ذرت با فاصله 70 سانتی متر کاشته می شوند.

در این روش رقابت ذرت با علف های هرز بیشتر است و امکان استفاده از نور نیز نسبت به روش های با فاصله ردیف بالای 70 افزایش می یابد.

برخی از کشاورزان با توجه به امکانات و بنیه مالی خود روی هر پشته و بین دو ردیف نوار تیپ پهن می نمایند

آبیاری به صورت نواری انجام می شود و جوی های ایجاد شده در مواقع وجود آب کافی مورد استفاده قرار می گیرند.

6- کاشت روی زمین مسطح:

در این روش بعد از عملیات آماده سازی زمین (هیرم کاری) و تسطیح خاک، خیش های بذرکار را جدا می کنند

 ردیف های با فاصله 70 تا 75 سانتی متر کاشته می شوند

سپس نوارهای تیپ روی سطح مسطح پهن می شوند و اقدام به آبیاری می نمایند.

كشت مخلوط ذرت:

در زراعت های نوین، ذرت به صورت مخلوط با گیاهان لگومینوز در مناطقی که امکان تأمین آب وجود دارد متداول است.

در این شرایط بین ردیف های ذرت گیاهانی مانند یونجه، شبدر و ماشک گل خوشه ای کشت می شود.

در این موارد فاصله بین ردیف های ذرت، 100 تا 150 سانتی متر تعیین می گردد.

بعد از برداشت ذرت، گیاه ديگر علوفه کافی تولید می کند.

در برخی از مناطق نیز زمین را به نوارهای با عرض های مختلف تقسیم می کنند

در هر نوار گیاه خاصی را کشت می کنند که ویژگی های گیاهان مانند ارتفاع آنها را بایستی در نظر گرفت و در سال های بعد

جای نوارها عوض می شود.

فرسایش خاک برای کشاورزان مشکل عمده ای محسوب می شود و تلفات خاک سبب کاهش عملکرد گیاهان زراعی می گردد.

کشت مخلوط نواری باعث می شود که خاک فرسایش نشود و عملکرد علوفه بالاتري تولید شود.

در کشت مخلوط ذرت با گیاهان مختلف تنوع زیستی افزایش می یابد و آفات و بیماری ها نیز کنترل می گردد.

مدیریت این مزارع نسبت به تک کشتی ذرت پیچیده تر است و نیاز به مهارت دارد.

كاشت با بذرکار پنوماتیک ذرت:

پس از انجام عملیات آماده سازی زمین با در نظر گرفتن درجه حرارت محیط و بخصوص هنگامی که درجه حرارت خاک تا عمق 5 سانتی متری به 8 تا 10 درجه سلسیوس برسد

نسبت به کشت ذرت با دستگاه بذر کار اقدام می نمایند.

مقدار بذر در هکتار بسته به نوع بذر، سیستم کاشت و هدف از مصرف گیاه مانند

تهیه علوفه سبز تازه برای دام، تهیه علوفه سیلویی برای فصل زمستان یا تولید دانه متفاوت است.

تعداد بوته در هکتار از 50 هزار بوته تا 100 هزار بوته در هکتار متفاوت است.

با توجه به هدف از تولید 5 تا 10 بوته در مترمربع در نظر می گیرند.

در روش های خطی عملیات کاشت بذر با دستگاه پنوماتیک انجام می شود و مقدار بذر 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار است.

در عمل کشاورزان به منظور اطمینان از سبز شدن مزرعه و جلوگیری از واکاری مقدار بذر با توجه به شرایط مزرعه 30 تا 50

کیلوگرم در هکتار در نظر می گیرند.

ارقام مختلف واکنش های متفاوتی به تراکم نشان می دهند.

ارقام هیبرید جدید نسبت به هیبریدهای قدیمی تراکم های تا 90000  بوته در هکتار را تحمل می نمایند

در این تراکم عملکرد بیشتری نسبت به سایر تراکم ها دارند.

معمولاً فاصله ردیف ها را 70 تا 90 سانتی متر با توجه به روش کاشت در نظر می گیرند.

در روش کاشت بذر در بقایا فاصله بین ردیف ها را 90 سانتی متر در نظر می گیرند.

امروزه با توجه به کارنده های جدید فاصله ردیف ها را تا 60 سانتی متر نیز کاهش داده اند

در این فاصله ردیف عملکرد علوفه بالایی به دست آمده است.

 

روش های مختلفی برای کاشت بذر ذرت با دستگاه پنوماتیک

1- در برخی از موارد در هنگام کاشت بذر فاروئرهای بذرکار را از دستگاه جدا می نمایند

کاشت بذر بدون ایجاد جوی و پشته انجام می شود

پس از سبز شدن بذر و استقرار گیاه (ارتفاع 25 تا 30 سانتی متر )

ایجاد جوی پشته عمل کوددهی و کنترل علف های هرز نیز انجام می شود.

مزرعه تا رسیدن به ارتفاع 25 تا 30 سانتی متر آبیاری نمی شود و از رطوبت زمان کاشت استفاده می کند.

2- در مواردی جدا کردن فاروئرها به صورت یک درمیان فاصله ردیف ها را به 5/ 1 متر افزایش می دهند

روی پشته دو ردیف با فاصله 75 سانتی متر قرار دارد

در زمان آبیاری با ایجاد پشته بندی و افزایش 20 درصدی زمان آبیاری سبب افزایش سطح زیر کشت در هکتار می شوند.

3- برخی مواقع بعد از ایجاد جوی و پشته، جوی ها را به صورت متناوب می بندند و هر ردیف فقط از یک سمت آبیاری می

شود.

این روش سبب شده است که سطح زیر کاشت دو برابر شود و از مصرف آب صرفه جویی می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا