خاک کود تغذیه

فیزیک خاک

بافت خاک به نسبت ذرات شن و سیلت و رس گفته می شود و نمایه ای از چگونگی اندازه ی ذرات می باشد.

 • ذرات درشت، شن با اندازه ی  2-0.05 میلی متر
 • ذرات متوسط، سیلت  با اندازه های 0.05-0.002 میلی متر
 • به ذرات ریز،  رس با اندازه های کوچکتر از 0.002 میلیمتر گفته می شود.

تقسیم بندی ذرات به روش آمریکایی

 1. شن خیلی درشت 1-2 میلی متر
 2. شن درشت 1-0.5 میلی متر
 3. شن متوسط 0.5-0.25 میلی متر
 4. شن ریز 0.25-0.1 میلی متر
 5. شن خیلی ریز 0.1-0.05 میلی متر
 6. سیلت درشت 0.05-0.02 میلی متر
 7. سیلت متوسط 0.02-0.005 میلی متر
 8. سیلت ریز 0.005-0.002 میلی متر
 9. رس درشت 0.002-0.0005 میلی متر
 10. رس متوسط 0.0005-0.0002 میلی متر
 11. رس ریز ˃0.0002 میلی متر

 

مثلث بافت خاک

مثلثي متساوي الاضلاع که هر ضلع آن مربوط به 3 عنصر اصلي خاک يعني شن، سيلت و رس می باشد که از آن برای یافتن بافت خاک ها استفاده می شود و نشان دهنده ی 12 بافت خاک است.

12 بافت خاک

sandy
85درصد شن و1.5 برابر ذرات رس کمتر از 15 درصد می باشد.

Loamy sand
شن بین 70-90 درصد و مجموعه ی سیلت و 1.5 برابر رس بیش از 15 درصد و مقدار رس کمتر از 30 درصد.

Sandy loam

مقدار شن آنها بین 24-52 درصد ورس آنها کمتر از 7 درصد و مقدار سیلت آنها کمتر از 50 درصد.

loam
مقدار رس بین7-27 درصد و سیلت 28-50 درصد و شن کمتر از 52 درصد.

Silt loam
مقدار سیلت بیش از 50 درصد و رس بین12-25 درصد.

silt
بیش از 80 درصد سیلت و مقدار رس کمتر از 12 درصد20.

Sandy clay-loam
20-35 درصد رس داشته و مقدار سیلت آن کمتر از 28 .

درصد و شن بیش از 45درصد.

Clay loam
حاوی40 درصد سیلت و 40 درصد شن و 20 درصد رس.

Silty clay-loam
مقدار رس 27-40 درصد و مقدار شن نیز کمتر از 20 درصد.

Sandy clay
مقدار رس و شن آن بیش از 35-45 درصد.

Silty clay
مقدار رس و سیلت آن بیش از 40 درصد.

clay
مقدار رس بیش از 40 درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب کمتر از 45 و 40 درصد.

 

مراحل تشخیص بافت خاک به کمک مثلث بافت خاک
• تبدیل وزن ذرات به درصد
• منتقل کردن در صدها به مثلث
• یافتن خطوط درصد ها روی مثلث
• وصل کردن خطوط به هم
• یافتن نقطه ی تلاقی و بافت خاک

USDA مثلثم

در مثلث بافت خاک، خاک ها به طور کلی در 12 گروه قرار می گیرند که هر کدام محدوده ای را در مثلث در بر می گیرد.

در واقع بی نهایت ترکیب خاک ممکن است وجود داشته باشد که همگی تحت عنوان یک نام اسم برده می شوند. مثلا ترکیب 35 تا 55 درصد رس با 0 تا 20 درصد سیلت و 45 تا 65 درصد شن همگی به نام خاک رسی شنی نامیده می شود. از مشکلات دیگر مثلث این است که نمی توان به لحاظ کلی مشخص کرد که متوسط اندازه¬ی ذرات خاک چقدر است. در صورتی که در بسیاری از محاسبات فیزیکی لازم است که اندازه ی ذرات خاک را بدانیم. برای رفع این مشکل مثلث جدیدی توسط آقایان شیرازی و بورسما ارائه شده است که با داشتن درصد شن و سیلت و رس می توان متوسط اندازه ی ذرات خاک را نیز بدست آورد .اساس بدست آوردن مثلث جدید بدین صورت است که برای تمام 66 نقطه ای که در داخل مثلث وجود دارد.
یک مختصات محاسبه می شود. این مختصات عبارت است از میانگین هندسی اندازه¬ی ذرات و انحراف از میانگین هندسی که نیاز به محاسبات دارد.

مثلث جدید بافت خاک

اگر برای تمام 66 نقطه ی مثلث بافت خاک و مرزهای 12 گانه مناطق داخل مثلث مقادیر انحراف از معیار هندسی و میانگین هندسی اندازه ی ذرات را بدست آورده و آنها را در یک محصور مختصات نیمه لگاریتمی که محور افقی آن لگاریتمی و محور عمودی آن ساده باشد قرار دهیم شکلی بدست می آید که مثلث جدید بافت خاک نام دارد. در مثلث جدید محورهای مثلث خطوط مستقیم نبوده بلکه به صورت منحنی می باشد. حال اگر مطابق روش قبلی مقادیر درصد شن ، سیلت و رس نقطه ی مورد نظر را در داخل مثلث مشخص می کنیم، مختصات این نقطه روی محورهای افقی و عمودی به ترتیب اندازه ی قطر ذرات خاک و انحراف از معیار آن خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا