آفات

ویروس کرینکل برگ ماش

ماش توسط عوامل بیماري زاي بذرزاد مختلفی مورد حمله قرار می گیرد.

مهمترین آنها ویروس کرینکل برگ ، لکه برگی سرکوسپورایی ، آنتراگنوز ، بلایت ، پوسیدگی خشک ریشه و پوسیدگی طوقه می باشد.

ویروس کرینکل برگ

ویروس کرینکل(LCV) برگ روي گونه ماش و ماش سیاه تاثیر دارد و در کشت هاي بهاره بسیار جدي است.

این ویروس اولین بار در 1968 از ایالت هاي شمال غربی هند گزارش شد و از هند تا تایوان و پاکستان نیز2-98 درصد کاهش می یابد.

بیشترین میزان خسارت گسترش دارد. عملکرد گیاهان آلوده بسته به مرحله رشدي 10 روز پس از کشت می باشد.

علایم بیماري:

بزرگ شدن پهنک برگ به شکل نواري و چروك از مشخصه مهم بیماري است.

دمبرگ برگچه هاي میانی بسیارکوتاه می شود و گوشوارك ها در پایین سه برگچه اي هاي آلوده ضخیم تر و پهن تر از حالت معمول می باشد.

گل آذین تعداد زیادي از غنچه ها میله اي می شود. کاسبرگ ها ضخیم شده و غلاف را می پوشاند.

غلاف آلوده بذر کمی تولید کرده و ظاهر بدون پرز دارند.

عامل بیماري :

Leaf crinkle virus یک ویروس است که توسط پیوندزدن ، شته ، سوسک ، ملخ و مگس سفید منتقل می شود.

چرخه بیماري :

بیمار ي در مزرعه از طریق بذر یا ساییدن برگ هاي آلوده با برگ هاي سالم توسعه می یابد.

این نوع ویروس پایدار نیست و ناقل آن قابلیت آلوده سازي را طی 10 تا 30 دقیقه از دست می دهد.

کنترل و مدیریت بیماري :

• تیمار گرمایی روي بذرها . 60 تا 70 درجه سانتی گراد به مدت 10 تا 30 دقیقه
• استفاده از ارقام مقاوم راه حل مناسبی است ولی در اختیار نمی باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا