آفات

پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

پوسیدگی فوزاریومی ریشه

بیماري مهمی است که متاسًفانه کار چندانی روي آن صورت نگرفته است. این بیماري سبب خسارت در بیشتر نقاط لوبیا کاري جهان مانند انگلستان ، استرالیا ، اروپا و کشورهاي آمریکاي لاتین می گردد.

در ایران از روي لوبیا و لوبیا چشم بلبلی گزارش شده است.

علایم بیماري:

فوزاریوم بر روي ریشه پوسیدگی خشک ایجاد می کند که حالت یکنواخت دارد و بر خلاف ریزوکتونیا شانکر ایجاد نمیکند .

تمام ریشه هاي اصلی تغییر رنگ داده و قهوه اي ، خشک و پوك میشود و ریشه هاي فرعی هم قهوه اي می شوند.

تعداد غلاف ها کم شده و غالب برگ ها زرد شده می ریزند.

عامل بیماري :

عامل بیماري Fusarium  solani فوزاریوم است که داراي فرمهاي تخصص یافته می باشد.

روي لوبیا F. solani f. sp. phaseoli ، روي نخودفرنگی F.solani f. sp. pisi و روي باقلا F. solani f. sp. Fabae می باشد.

البته در استان فارس بیشتر پوسیدگی هاي ریشه مربوط به F. oxysporum می باشد.

تشخیص این دو گونه از یکدیگر به راحتی انجام می گیرد ؛ کلنی F. oxysporum روي محیط کشت حالت گلی رنگ دارد ولی F. solani بیشتر خاکستري یا مایل به آبی است.

جدار ماکروکنیدي F. oxysporum در خیلی نازك ولی در F. solani خیلی ضخیم است.

در F. oxysporum ماکروکنیدي داسی شکل ولی در F. solani دیواره دو طرف ماکروکنیدي تقریبا حالت موازي دارد و قسمت وسط حالت استوانه اي است. F. solani در محیط کشت اکثرا ماکروکنیدي تولید می کند و به ندرت میکروکنیدي می دهد ولی F. oxysporum به ندرت تولید ماکروکنیدي می کند.

چرخه بیماري :

قارچ در بقایاي گیاهی آلوده و در خاك باقی می ماند.

اسپور و میسیلیوم عامل بیماري بوسیله خاك ، سطح بذر ، وسایل کشاورزي ، حیوانات ، کاه و کلش انتقال می یابند.

مهمترین روش زنده ماندن قارچ زمستان گذرانی بوسیله کلامیدوسپور است .

کنترل و مدیریت بیماري :

• چون قارچهاي عامل بیماري داراي نژادهاي اختصاصی می باشند مهمترین روش کنترل ، تناوب زراعی می باشد.

تناوب 2- 3 ساله براي کاهش بیماري کافی نیست.6-8ساله سودمند است تناوب .

• تهیه بستر مناسب کاشت که باعث تسهیل رشد ریشه گردد نیز در کاهش میزان بیماري موثر است.

منبع ازت نیز بسیار مهم است. بهتر است که کود ازته را به صورت سولفات و نیترات آمونیوم استفاده کنیم.

چون نیترات و سولفات روي ریشه دهی ، pH خاك و مبارزه بیولوژیکی اثر کرده و باعث فعال تر شدن قارچ در مبارزه می شود.

• شخم عمیق بقایاي گیاهی

• زهکشی و آبیاري مناسب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا