آفات

لکه زاویه اي لوبیا

لکه زاویه اي لوبیا

این بیماري در سال 1878 در ایتالیا دیده شد و هم اکنون در بسیاري از کشورهاي تحت کشت لوبیا گزارش شده است و بخصوص در کشورهاي گرمسیري مخرب می باشد. بیماري لکه زاویه اي از استرالیا ، ژاپن ، ایران ، هندوستان و اروپا گزارش شده است.

لکه زاویه ای
لکه زاویه ای لوبیا

علایم بیماري:

لکه هاي بیماري روي برگ هاي اولیه ظاهر می گردد. اما معمولا بیماري تا اواخر دوره گلدهی و مرحله ابتدایی تولید غلاف شیوع پیدا نمی کند. لکه ها کوچک ، زاویه دار و قهوه اي تیره هستند و غالبا تعداد آنها خیلی زیاد است و برگ ها را به صورت شطرنجی در می آورد. لکه ها به هم متصل شده و در نتیجه قسمت زیادي از برگ نکروز و زرد می شود. روي غلاف نیز لکه هایی بوجود می آید.

عامل بیماري :

عامل بیماري قارچ Isariopis griseola می باشد که این Cercospora columnaris نیز نامیده می شود.
قارچ داراي کنیدیوفورهاي طویل ، صلیبی شکل و قهوه اي تیره است که بصورت خوشه اي متراکم دیده می شود.

لکه زاویه ای لوبیا
لکه زاویه ای لوبیا

 چرخه بیماري :

کنیدي هاي قارچ بوسیله باد ، باران ، حشرات ، وسایل کشاورزي و لباس به سایر گیاهان انتقال می یابد. قارچ عامل بیماري به داخل پوشش بذر نفوذ کرده و بوسیله بذر آلوده به نقاط دوردست حمل می گردد. قارچ می تواند از فصلی به فصل دیگر یا حتی به مدت 19 ماه در بقایاي گیاهی آلوده در خاك زنده بماند.
شیوع بیماري بوسیله سیستم کشت تحت تاثیر قرار میگیرد. هنگامی که لوبیا با ذرت در تناوب قرار می گیرد بیماري شدید تر از زمانی است که لوبیا با سیب زمینی در تناوب قرار گیرد یا اینکه از سیستم تک کشتی استفاده شود.

 

چرخه بیماری لکه زاویه لوبیا
شکل مولکولی لکه زاویه ای لوبیا

کنترل و مدیریت بیماري :

• تناوب زراعی براي حداقل مدت 2 سال
• کاشت بذر عاري از آلودگی
• کاشت بذر عاري ازعلف هرز
• دفن بقایاي گیاهی
• ضدعفونی بذر با سموم زینب ، بنومیل ، تیوفانات متیل ، مانب ، مانکوزب و زیرام
• استفاده از ارقام مقاوم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا