آفات

بیماری باکتریایی لوبیا

بیماري هاي سوختگی( بلایت) باکتریایی لوبیا

بیماری باکتریایی لوبیا ، دو بیماري بلایت عمومی و بلایت هاله اي مهم ترین بیماري هاي شایع لوبیا در دنیا می باشند .

علایم اولیه این دو بیماري مشابه آنتراگنوز می باشد ولی پس از گسترش بیماري علایم کاملا متمایز می شود.

هر دو بیماري بذرزاد بوده و در بقایاي گیاهی آلوده زمستان گذرانی می کند. از آسیا، کانادا ، امریکاي شمالی ، امریکاي جنوبی ، جنوب آفریقا و اروپا و در ایران از استان مرکزي و مازندران گزارش شده است .

در 1967 اپیدمی درایالت میشیگان مشاهده شد. بطوریکه میزان خسارت 10-20 درصد گزارش گردید. عامل بیماري می تواند از 3 تا 15 سال در بذر لوبیا باقی بماند.

بلایت عمومی لوبیا

علایم بیماري :

تشکیل ناحیه غیر منظم از بافت هاي قهوه اي خشک شده که با خطوط زرد لیمویی احاطه شده است.

غلاف ها داراي لکه هاي حلقوي فرورفته اي می باشد که در نهایت خشک شده و حاشیه رنگ قهوه اي مایل به قرمز پیدا می کند.

کشت یک بذر آلوده می تواند منجر به آلوده شدن یک مزرعه گردد.

عامل بیماري :

Xanthomonas Phaseoli باکتري گرم منفی ، میله اي شکل ، هوازي و داراي یک تاژك قطبی .

چرخه بیماري :

عامل بیماري می تواند هم در سطح و هم درون بذر بقا یابد. بقایاي گیاهان آلوده نیز می تواند عامل آلودگی باشد.
باکتري بصورت اپیفیتیک روي گیاهان دیگر و علف هاي هرز مشاهده می گردد.

انتقال این باکتري به دیگر مناطق از طریق انتقال بذرهاي آلوده صورت می پذیرد.

اپیدمی بیماري در شرایط مرطوب و دماي بالا مشاهده می گردد.

اگر بیماري قبل از پرشدن غلاف ها صورت پذیرد خسارت قابل توجهی وارد می سازد.

بلایت هاله اي لوبیا

علایم بیماري :

علایم اولیه شامل لکه هاي آبسوخته در برگ هاي پایینی می باشد.

هاله هاي زرد مایل به سبز با اندازه هاي متغیر در اطراف این لکه ها شکل می گیرد.

در آلودگی هاي شدید بیماري در کل گیاه توسعه یافته و باعث زرد شدن و مرگ برگ ها می گردد. علایم روي غلاف بصورت رگه هاي آبسوخته دیده می شود که با خطوط باریک قرمز رنگ احاطه شده است.

در شرایط مرطوب در محل زخم ها توده باکتریایی مشاهده می گردد.

ممکن است بذور تشکیل نشده و یا چروکیده و بی ارزش باشد و یا اینکه علایمی نداشته باشد.

عامل بیماري :

Pseudomonas phaseolicola باکتري گرم منفی ، میله اي شکل .

حداکثر رشد باکتري در دماي 23-20درجه سانتی گراد می باشد. کلونی هاي آن سفید تا کرم رنگ است.

این باکتري از نظر بیمار یزایی بسیار متنوع است.

چرخه زندگی :

بذرهاي آلوده مهمترین منشا آلودگی می باشند. باکتري می تواند بیش از 4 سال در بذر لوبیا زنده بماند.

یک بذر آلوده در بین 16 هزار بذر سالم در شرایط آب و هوایی مناسب می تواند اپیدمی ایجاد کند.

زمستان گذرانی در بقایاي آلوده نیز امکان پذیر است. راههاي انتقال پاتوژن از طریق آبیاري بارانی ، ادوات کشاورزي ، انسان، باد ، باران و حیوانات می باشد.

بیماري با افزایش دما از 16 درجه به 26 درجه سانتی گراد توسعه می یابد و در بیش از27 درجه سانتی گراد متوقف می گردد.

کنترل و مدیریت بیماري :

• کشت بذر گواهی شده

• عدم کشت در مزارع لوبیاي کشت قبلی 2-3 سال

• شخم زدن مزرعه پس از برداشت و دفن بقایاي گیاهی

• پاشش پودر مس با دیدن اولین علایم بیماري

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا