آفات

بیماري لکه قهوه اي لوبیا

بیماري لکه قهوه اي لوبیا، لوبیا توسط عوامل مختلف بیماري زا از جمله باکتري ها ، قارچ ها ، ویروس ها و نماتدها مورد حمله قرار می گیرد. از بیماري هاي مهم و خسارت زا بیماري هاي باکتریایی لکه قهوه اي باکتریایی ، پوسیدگی باکتریایی ؛ می باشد. بیماري هاي قارچی آنتراگنوز و بیماري هاي ویروسی BGMC و BCMV

بیماري لکه قهوه اي لوبیا

این بیماري در بعضی از مناطق می تواند عامل مهمی در کاهش تولید لوبیا سبز باشد.

علایم بیماري :

علایم بصورت لکه هاي کوچک آب سوخته می باشد که سپس به لکه هاي نکروز قهوه اي رنگ تبدیل می گردد.

زخم ها منجر به تشکیل سوراخ در برگ و غلاف می گردد. غلاف ها ممکن است در محل تشکیل زخم خمیده و یا پیچیده شوند.

 

عامل بیماري :

باکتري Pseudomonas syringae pv. و Pseudomonas syringae pv. Syringae Phaseolicola باکتري گرم منفی و میله اي شکل می باشد . رشد باکتر ي روي محیط کشت شامل کلونی هاي سفید تا کرم رنگ است.

چرخه بیماري :

این باکتري می تواند بصورت اپی فیت روي سطح لوبیا معمولی و لوبیا سبز بدون بروز بیماري رشد کند .

پس از تشکیل جمعیت زیاد باکتري روي گیاه ، بیماري ایجاد می گردد.

علایم بیماري بعداز یک دوره بارندگی شدید بروز می کند .

علف هاي هرز و بقایاي گیاهی عامل زمستان گذران و آلودگی در فصل بعد می باشند.

در مناطق نیمه خشک شرایط جهت اسپورزایی و گسترش باکتري وجود ندارد لذا مهمترین راه توسعه از طریق بذر آلوده
است.

کنترل و مدیریت بیماري :

• استفاده از بذر سالم و گواهی شده

• جداسازي و تفکیک مزارع با بذر تایید شده از مزارعی که بذر تایید نشده کشت می کنند.

• شخم زدن سریع بقایاي گیاهی بلافاصله پس از پایان فصل رشد

• تناوب 2 سال بدون لوبیا

• ارقام مقاوم یا متحمل

• ضدعفونی بذر با استرپتومایسین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا