آفات

آنتراگنوز لوبیا

آنتراگنوز لوبیا این بیماري یکی از مهمترین بیماري هاي لوبیا در اکثر مناطق دنیا بشمار می رود و کاهش محصول عمده اي را شامل می شود.

در سال 1921 مشخص شد که این بیماري بذرزاد است.

انتشار بیماري در آسیا، ژاپن ، امریکاي مرکزي ، امریکاي جنوبی ، هندوستان ، استرالیا ، زلاندنو و اروپا

در ایران از تنکابن ، کلاردشت و بعضی مناطق دیگر جنوب دریاي خزر گزارش شده است.

این بیماري در مناطق مرطوب خیلی رایج است و در شمال کشور به مقدار زیاد دیده می شود.

قارچ عامل این بیماري بذرزاد است در مناطق مرطوب کشت شود تا بیماري شیوع پیدا کرده و خسارت بزند .

این بیماري با ایجاد عوارضی مانند جوانه زنی ضعیف و کاهش قدرت گیاهچه ، تولید را کاهش می دهد.

ایجاد زخم ها و نقاط تیره رنگ روي بذر بازاریابی محصول را کاهش می دهد.

خسارت این بیماري روي لوبیا سبز ، ماش ، لوبیا چشم بلبلی و باقلا اثر می گذارد.

علایم بیماري :

آنتراگنوز لوبیا روي برگ ها و ساقه حاصل از بذرهاي آلوده زخم هاي قهوه اي رنگ تا سیاه مشاهده می شود.

لپه هاي آلوده دچار پیري زودرس شده و گیاهچه هاي حاصل کوتاه می مانند.

آلودگی زیادمنجر به مرگ گیاهچه می گردد.

در شرایط مرطوب توده هاي کوچک صورتی رنگ ناشی از تجمع اسپورها در زخم ها مشاهده می گردد.

زخم هاي روي سطح زیرین برگ بصورت خطوط قرمز آجري رنگ تیره تا سیاه می باشد. علایم برگ معمولا در مزرعه مشهود نیست.
مهمترین علایم بیماري روي غلاف ها قابل مشاهده است.

این علایم شامل شانکرهاي سیاه و فرورفته روي غلاف همراه با حلقه سیاه برجسته در اطراف شانکر می باشد.

مرکز لکه داراي ترشحات عنابی رنگ است. شانکر روي بذر نیز دیده می شود. این قارچ به خصوصبه غلاف می زند و تمام غلاف را می پوشاند و پوشش گلی رنگی، که اسپورهاي قارچ عامل بیماري هستند، روي آن دیده می شود.

عامل بیماري :

Colletotrichum lindemuthianum با نام جنسی. Glomerella cingulata این قارچ داراي آسروول است و داراي کنیدي هاي فراوانی که بوسیله پوشش ژلاتینی احاطه شده است.

چرخه زندگی :

اولین راه زمستان گذرانی این قارچ درون بذرهاي آلوده است.

بقاي قارچ روي بقایاي گیاهی آلوده بستگی به شرایط محیطی دارد.

مطالعات انجام شده در کانادا نشان می دهد که عامل بیماري در دماي 4 درجه سانتیگراد تا 5 سال در غلاف و بذرهاي آلوده خشک شده زنده می ماند.

در صورتی که بذرهاي آلوده در مزرعه و یا درمجاورت آن با رطوبت مدفون گردد بقاي قارچ کاهش می یابد.

دماي خنک تا معتدل و دوره هاي ممتد رطوبتی و یا بی آبی روي برگ ها و غلاف هاي جوان توسعه آنتراگنوز را تشدید می کند.

رطوبت براي آلوده سازي گیاهان ، گسترش و جوانه زنی اسپور قارچ ضروري است.

اسپورهاي قارچ بوسیله قطرات آب انتقال یافته از گیاهان آلوده ، باد ، انسان و ماشین آلات به گیاهان سالم مزرعه منتقل می شود. اپیدمی در شرایط با بارندگی فراوان رخ می دهد.

کنترل و مدیریت بیماري :

• استفاده از بذر سالم و گواهی شده ( بذرهاي حاصل از مناطق با بارندگی و رطوبت زیاد شانس احتمال آلودگی بیشتري از بیماري را دارند).

• دستگاه هاي بوجاري و بسته بندي در مناطق آلوده به آنتراگنوز منبع مهم آلودگی به شمار می آیند. لذا لازم است که این دستگاه ها به خوبی تمیز شوند و محموله ها از یکدیگر مجزا باشند.

• اجتناب از ترددهاي غیر ضروري در مزارع آلوده

• شخم و دفن بقایاي گیاهی در پایان برداشت

• تناوب 2 ساله به منظور اطمینان از عدم بقاي زمستانه

• استفاده از ارقام مقاوم

• سموم شیمیایی مناسبی براي کنترل گزارش نشده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا