آفات

بیماري کپک خاکستری ،پوسیدگی خشک ریشه و پوسیدگی ساقه نخود

کپک خاکستري بوتریتیس

کپک خاکستری، یکی از بیماري هاي مهم در هند ، بنگلادش ، نپال و پاکستان می باشد. در سال 1986 درهند اپیدمی ایجاد کرد و در سال ها1981 -1983 به همراه برق زدگی مزارع نخود را کاملا تخریب کرد.

علایم بیماري :

تمامی قسمت هاي هوایی مورد حمله قرار می گیرد.

علایم بصورت لهیدگی و نرم شدن در قسمت هاي آلوده شده گیاه مانند برگ ها ، گلها و ساقه هاي نازك ظاهر می شود. این قسمت ها داراي لکه هاي قهوه اي می باشد که با قارچ پوشیده می شود.

روي ساقه کپک خاکستري مایل به طوسی تیره دیده می شود.

عامل بیماري :

فرم ناقص آن Botrytis cinerea و فرم کامل آن Botryotinia fuckeliana می باشد.

داراي میکروکنیدي هاي زنجیره اي کوتاه روي فیالید می باشد.

انشعابات مولد کنیدي در نوك کنیدیوفور به صورت بخش هاي آمپولی و متورم ظاهر می گردد که از این نواحی کنیدي به صورت خوشه انگور تولید می شود.

چرخه زندگی :

این قارچ از طریق بذرهاي آلوده ، بقایاي گیاهی و دیگر گیاهان میزبان به صورت پارازیت و یا ساپروفیت به فصل بعد و یا مناطق دیگر منتقل می شود.

عامل از طریق بذرهاي آلوده حتی به دیگر کشورهاي عاري از بیماري نیز منتقل می شود.

این قارچ بصورت آلودگی سطحی و درونی بذرها بیش از 5 سال در دماي 18 درجه سانتی گراد بقا می یابد.

در خاك نیز بصورت میسیلیوم و اسکلروت از یک فصل به فصل دیگر منتقل می شود. بقایاي گیاهی آلوده همراه با بذرها نیز در بقا و گسترش بیماري موثرند.

کنترل و مدیریت بیماري :

• تاخیر در تاریخ کشت و با تراکم کمتر و فاصله بیشتر

• استفاده از ارقام مقاوم

• استفاده از بذر سالم

• ضدعفونی بذر با مخلوطی از سموم تیرام و باویستین و یا سموم دیتیان ام 45- ، تیابندازول ، رورال . به منظور جلوگیري از آلودگی گیاهان می توان از سموم دیتیان ام 45- ، بایلتون ، تیابندازول و بایتان بصورت محلول پاشی استفاده کرد.

 

پوسیدگی خشک ریشه

این بیماري در تمام مناطق زیر کشت نخود در هند مشاهده می گردد ولی اهمیت آن در مناطق مرکزي و جنوبی آن بیشتر است.

علایم بیماري :

دمبرگ و برگچه هاي بالایی در گیاهان آلوده پژمرده شده ، بالاي ریشه سیاه شده و فاقد ریشه هاي جانبی و مویی می شود.

گاهی در بالاي ریشه میسیلیوم مایل به خاکستري دیده می شود. ریشه هاي مرده شکننده هستند.

می توان ذرات اسکلروت را در سطح چوبی ریشه و کناره داخلی پوست و روي طوقه مشاهده کرد.

عامل بیماري :

Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia  ataticola از عوامل بروز بیماري می باشند. سختینه هاي قارچ ماکروفومینا کروي ، صاف و سیاه رنگ می باشد و گاهی قارچ پیکنید تولید می کند.

در ریزوکتونیا نیز سختینه هاي سیاه رنگ دیده می شود. انشعابات ریسه داراي زاویه قائمه و در پایه کمی فشرده تر است.

چرخه بیماري :

این بیماري بذرزاد و خاکزاد می باشد. دامنه میزبانی وسیعی دارد.

شدت بیماري در دماي 30 درجه سانتیگراد و بیش از آن و در خاك هاي شنی و فقیر زیاد است.

شرایط کمبود رطوبت خاك براي توسعه بیماري مطلوب است.

کنترل و مدیریت بیماري :

• اجتناب از کشت نخود در خاك هاي شنی و فقیر

• تناوب زراعی با غیر حبوبات

• استفاده از بذر سالم و با خلوصفیزیکی استاندارد

پوسیدگی ساقه ( کپک سفید)

پوسیدگی ساقه نخود یک بیماري ویرانگر در ایالت هاي شمال غربی هند است که در سالهاي متعدد باعث ایجاد اپیدمی شده و خسارت هاي سنگینی وارد نموده است .

علایم بیماري :

علامت مشخصه شامل ایجاد شبکه سفیدي از میسیلیوم ها در منطقه طوقه و بالاي آن است.

اسکلروت ها به رشته هاي میسیلیوم متصل می باشند.

گاهی زخم ها و رشد قارچ روي اندام هاي هوایی گیاه قابل مشاهده است. در گیاهان آلوده برگ ها زرد و خشک می گردد.

عامل بیماري :

قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل بیماري است.

میسیلیوم قارچ بی رنگ ، بند دار و منشعب است. سختینه هاي قارچ کروي تا استوانه اي با پوسته خارجی سیاه رنگ و پوست درونی سفید می باشد.

بر روي سختینه آپوتسیوم رشد می کند و هر آسک تولید 8 آسکوسپور بی رنگ و بیضوي می کند.

چرخه بیماري:

بقاي قارچ اصولا از طریق اسکلروت و میسیلیوم در خاك می باشد ولی البته میسیلیوم و اسکلروت با بذر نیز مخلوط شده و لذا بذرهاي آلوده در بقاي بیماري نقش مهمی دارند.

این قارچ دامنه میزبانی وسیعی دارد. این بیمار ي در مزارع با تراکم بالا و مناطق با سابقه بیماري و همچنین در اراضی با آب و هواي سرد و مرطوب خصوصا در زمان گلدهی و پس از آن بسیار متداول است.

کنترل و مدیریت بیماري :

• استفاده از بذر سالم و عاري از میسیلیوم و اسکلروت

• انجام شخم عمیق و غرقاب نمودن مزرعه براي از بین بردن اسکلروت ها

• افزایش فاصله بین و روي ردیف و تاخیر در تاریخ کشت

• استفاده از ارقام مقاوم

• ضدعفونی بذر با ترکیب باویستین و دروسل و یا باویستین و تیرام

• محلول پاشی با ترکیب باویستین و دروسل و یا باویستین و تیرام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا