آفات

پژمردگی فوزاریومی در نخود

پژمردگی فوزاریومی

پژمردگی فوزاریومی یا پژمردگی آوندي و یا زردي نخود یکی از بیماري هاي بسیار مهم در نخود می باشد.

دربعضی از مناطق مانند هند سالانه حدود 10 درصد خسارت وارد می کند.

در شرایط خاصمیزان بیماري تا 60 درصد نیز افزایش می یابد.

علایم بیماري :

پژمردگی برگچه ، دمبرگ ، و ساقه از مشخصات این بیماري می باشد.

برگ هاي پایینی به تدریج زرد ، قهوه اي روشن و یا گاهی نکروزه شده و در نهایت می میرند.

در گیاهان آلوده بافت آوند آبکش به رنگ قهوه اي کمرنگ مشاهده می گردد.

عامل بیماري :

قارچ پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. cicero عامل بیماري می باشد. این قارچ داراي میزبان اختصاصی می باشد.

بیشترین رشد قارچ در دماي 28 درجه می باشد. این قارچ تولید کلامیدوسپور تک سلولی ، بی رنگ و کشیده می کند.

ماکروکنیدي ها5 – 3 سلولی و کمی خمیده ، فراوان و داراي سلول پایه هستند.

رشد قارچ روي محیط PDA سریع بوده و رنگ کلونی ها در صورت تشکیل اسکلروت آبی تیره تا بنفش تیره و تشکیل اسپورودوکیوم کرم گلبهی تا نارنجی می باشد.

چرخه زندگی :

این بیماري هم بذرزاد و هم خاکزاد می باشد و از کلیه قسمت هاي آلوده گیاه و بذر قابل جداسازي است.

قارچ می تواند روي بقایاي زراعی ، ریشه ها و ساقه هاي موجود در خاك تا 6 سال زنده بماند.

این قارچ بصورت میسیلیوم و کلامیدوسپور در بذر و خاك بقا می یابد . اسپورهاي چسبیده به بذر عامل انتقال می باشند.

کنترل و مدیریت بیماري :

• استفاده از بذر سالم

• آلودگی بذرزاد با ضدعفونی بذر با مخلوط بنومیل و تیرام قابل کنترل است.

• استفاده از ارقام مقاوم

• تناوب زراعی به علت وجود فرم هاي اختصاصی

• تهیه بستر مناسب کشت و استفاده از ازت به فرم سولفات و نیترات آمونیوم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا