آفات

آفات و بیماری های مهم انگور(مو)

مقدمه

تشخيص به موقع و صحيح آفات و بيماري ها در تاكستان،

كليد پيشگيري از بروز خسارت و دستيابي به عملكرد بالا در محصول انگور مي باشد.

بنابراين بايد با اجراي عمليات رديابي دقيق و منظم، اين عوامل زيان آور را تشخيص داد

يك برنامة موثر مديريت با حداقل مصرف آفت كش ها را در تاكستان اجرا نمود.

در هنگام عمليات رديابي در تاكستان، لازم است چند مورد در نظر گرفته شود:

– ميزان حساسيت رقم و مرحله رشد گياه

– تاريخ بروز علائم و شرايط آب و هوايي، قبل و هنگام رديابي

– پراكنش خسارت در سطح تاكستان؛

مثلاً خسارت محدود به ارقام خاص يا قسمت هاي مشخصي از تاكستان بوده و يا كل آن را در بر گرفته است.

– پراكنش خسارت روي يك بوته:

علائم روي تمام برگ ها، برگ هاي جوان يا مسن، سطح رويي يا سطح زيرين برگ ها، روي حبه ها.

– توصيف دقيق علائم: لكه، سوختگي، پوسيدگي، پژمردگي.

 

خواب زمستاني:

• (1)فلس هاي جوانه زمستاني كم و بيش بسته اند.

• (2)تورم جوانه: جوانه داخل فل سها گسترش می يابد.

• (3)مرحله كرك دار شدن: كرك هاي قهوه اي رنگ روي جوان هها كاملاً مشهودند

• (5)شكفتگي جوانه: آغاز پيدايش شاخ ههاي سبز.

• (7)ظهور نخستين برگ: اولين برگ باز مي شود و از شاخه فاصله ميگيرد.

• (12) مرحله 5 تا 6 برگي: گل آذين ها به وضوح ديده ميشوند.

• (15)دراز شدن گل آذين: گل ها به شدت به همديگر فشرد ه اند.

• (17) نمو كامل گل آذين: گل ها از همديگر جدا می شوند.

• (19)آغاز گل دهي: اولين كلاهك ها ميريزند

• (21)اوايل گل دهي: 25 درصد كلاهك ها ريخته اند.

• (23)مرحله كامل گلدهي: 50 درصد كلاه كها ريخته اند.

• (25)اواخر گلدهي: 80 درصد كلاه كها ريخته اند.

• (27)تشكيل ميوه: آغاز تورم حب هها، ريزش بقيه كلاهك هاي گل.

• (29)مرحله حبه كوچك: شروع آويزان شدن خوشه (اندازه حبه ها 4-6ميلي متر )

• (31)حبه ها به اندازه دانه نخود فرنگي و خوشه ها كاملاً آويزان شده اند (اندازه حبه ها 7-10 ميلي متر )

• (33)آغاز تماس حبه ها با يكديگر.

• (35)آغاز رسيدن حبه: شروع محو شدن رنگ سبز حبه ها

• (37)حبه ها براي برداشت آماده اند.

• (41)بعد از برداشت ميوه، پايان تكامل چوب.

• (43)شروع خزان برگ ها.

• (47)خزان كامل.

 

آفات مهم انگور
كرم خوشه خوار انگور

اين آفت زمستان را به صورت لاروهاي كامل به طول حدود 12 ميلي متر و به رنگ خاكستري مايل به سبز در زير پوستك ها

لابلاي برگ هاي زير درختان و حتي داخل خاك درون پيله سفيد رنگ مي گذراند.

لاروها در بهار تبديل به شفيره شده و بعد از 10 الي 15 روز به حشره كامل تبديل مي شوند.

عرض بدن حشره كامل با بال هاي باز 14ميلي متر بوده و روي بال ها نوارها و لكه هاي روشن ديده مي شود.

حشرات كامل همزمان با باز شدن كامل بر گها ظاهر شده و تخم هاي خود را روي بند خوشه، بند حبه ها يا خود حبه ها قرار

مي دهند. اين آفت در مناطق معتدل دو يا سه نسل و در مناطق گرم ممكن است تا چهار نسل در سال داشته باشد.
خسارت
لاروها از گل و ميوه هاي تازه تشكيل شده تغذيه مي كنند .

حبه هاي انگور در تود هاي از تارهاي خاكستري رنگ كه مربوط به لاروها است بهم چسبيده اند و حبه ها به رنگ ارغواني در

مي آيند.

در روي حبه هاي رسيده گاهي سورا خهاي كوچكي ديده می شود كه مربوط به محل خروج لاروها است .

 

روش هاي مبارزه

– استفاده از ارقام داراي خوش ههاي غيرمتراكم براي كاشت در تاكستا نهاي جديد

– هرس شاخه هاي اضافي و سوزاندن آنها بعد از برطرف شدن سرماي زمستانه

– استفاده از يخ آب زمستانه جهت از بين بردن شفيره ها و كاهش جمعيت در سال بعد

– جمع آوري و سوزاندن عل فهاي هرز و بر گهاي ريخته شده در سطح تاكستان

– نصب تله هاي فرموني به منظور تعيين دقيق زمان مبارزه با آفت در فصل بهار و تابستان

1 در هزار)، / 1 در هزار)، ( 5 / – مبارزه شيميايي با استفاده از سموم زير: ديازينون (5/1 در هزار)،

تري كلروفن (1-5/1 در هزار )،

فوزالن(5/1 در هزار)،

اتيون(1-5/1 در هزار)،

آزينفوس متيل(2 در هزار) در سه نوبت بر اساس نتايج تله هاي فرموني؛

نوبت اول در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل ها (مراحل 5 تا 17)،

نوبت دوم زمان غوره (مرحله 29)

نوبت سوم در شروع آبدار شدن ميوه (مرحله 35)

 

زنجره مو

حشرات كامل اين آفت 0جيرجيرك يا جره) به رنگ سبز روشن بوده و طول بدن 24 تا 32 ميلي متر است.

پوره ها داراي بدن نسبتاً كشيده و پاهاي قوي در جلو مي باشند.

رنگ بدن در ابتدا سفيد تا صورتي و درمراحل بعد كرم رنگ مي شود.

مراحل پورگي در خاك حدود سه سال طول كشيده و در اين مدت پوره ها از ريشه گياهان ميزبان تغذيه مي كنند.

سوراخ هاي ناشي از فعاليت پوره ها در سطح خاك كنار بوته ها ديده مي شود.

شفيره ها براي تبديل شدن به حشره كامل از خاك خارج مي شوند.

ظهور حشرات كامل از خرداد ماه شروع شده و تا شهريور ادامه مي يابد.

پوسته هاي شفيرگي آفت در محل هاي مختلف سطح تاكستان ديده مي شوند.

 

خسارت:

حشرات ماده داراي اندام تخم ريز نسبتاً بلندي بوده و تخم هاي خود را در شكا فهاي طولي كه در پوست شاخه ها ايجاد كرده

اند، قرار مي دهند.

محل تخم ريزي به صورت يك خط چين سفيد رنگ روي شاخه هاي جوان ديده مي شود .

برگ ها زرد شده، رشد شاخه هاي جوان كند شده و يا متوقف مي شود.

خوشه ها كوچك و داراي حبه هاي ضعيف و كم پشت است.

بوته هاي شديداً آلوده خشك مي شوند.

در شاخه هايي كه تخمريزي آفت صورت گرفته، جريان شيره گياهي دچار اختلال شده و رشد شاخه متوقف مي شود.

 

روش هاي مبارزه

– انتخاب زمين هاي سبك و استفاده از ارقام مقاوم

– از بين بردن عل فهاي هرز داخل تاكستان

– قطع سرشاخ ههاي آلوده به تخم و سوزاندن آنها

– يخ آب زمستانه براي از بين بردن پور ههاي آفت

– تقويت درخت بوسيله كودهاي شيميايي و حيواني

– شخم خاك اطراف بوته ها در زمان خروج شفير هها از خاك

– محلول پاشي خاك اطراف بوت هها در هنگام خروج شفيرهها از خاك با استفاده از ديازينون پودر 40 درصد 20 ليتر از محلول يك

در هزار سم پاي بوته ريخته مي شود.

 

بیماری های مهم انگور
سفيدك پودري:
علائم:
برگ ها:

– زخم ها و پوشش سفيد رنگ ابتدا در سطح زيرين برگ ها يافت م يشوند،

ولي با پيشرفت آلودگي، در سطح رويي نيز ديده مي شوند اگر بيماري كنترل نگردد،

اندازه و تعداد اين زخم ها افزايش مي يابد.

– برگ هاي شديداً آلوده شكننده شده و ممكن است بريزند.

– از اواخر ماه تير، ساختارهاي كروي ريزي (نارنجي تا سياه) در سطح رويي و زيرين برگ ديده مي شوند.

شاخه ها:

– لكه هاي سوخته نامنظم به رنگ قهو هاي تا سياه به طول چند سانتي متر در طول فصل ايجاد مي شوند.

اين لكه ها مرز نامشخصي داشته و حتي بعد از چوبي شدن شاخه نيز باقي مي مانند.

خوشه ها و محور گل آذين:

– سفيدك پودري روي خوشه ها و محور گل آذين معمولاً ظاهر خاكستري تا متمايل به سفيد دارد.

– آلودگي شديد روي محور باعث مي شود كه خوشه ها بريزند، بخصوص اگر در زمان برداشت آسيب مكانيكي به آنها وارد شود.

علائم روي محور شبيه علائم روي شاخه است.

حبه ها:

– حبه ها ممكن است بلافاصله بعد از شكوفه دهي تا چهار هفته بعد از آن آلوده شوند.

رنگ آنها خاكستري ذغالي شده و سريعاً پوشيده از اسپورهاي قارچ مي شوند و ظاهر آردي پيدا مي كنند.

– در انتهاي فصل، ساختارهاي كروي روي حبه ها به وجود ميآيند.

– حبه هاي آلوده خشك شده و می ريزند .

– حبه هايي كه در ادامه فصل آلوده شوند، مستعد ترك برداشتن بوده و نسبت به كپك خاكستري حساسند.

 

روش هاي مبارزه:

– احداث تاكستان در مكا نهايي كه هوا به خوبي جريان دارد و بوته ها در معرض تابش آفتاب قرار مي گيرند.

– اجراي سيستم روسيمي در تاكستان

سم پاشي با استفاده از دينوكاپ (1 در هزار )،

پنكونازول (توپاز 125/0 در هزار)،

نوآريمول (1 در هزار)،

هگزاكونازول(25/0 در هزار)، يا سموم گوگردي در سه نوبت:

نوبت اول در 6 تا 7 برگي جوانه ها مرحله (12) به ميزان 10 تا 15 كيلو،

نوبت دوم بعد از ريختن گلبرگ ها و بسته شدن دانه مرحله (25) به ميزان 20 تا30 كيلو

نويت سوم 10 روز بعد به ميزان 30 تا 40 كيلو.

 

سفيدك دروغي

 

علائم:
برگ ها:

– قسمت هاي تغيير رنگ يافته متمايل به زرد تقريباً مدور تحت عنوان لك ههاي روغني

– رشد سفيد رنگ قارچ بويژه در سطح زيرين برگها

– لكه ها با گذشت زمان قهو هاي شده و بر گهاي شديداً آلوده ممكن است بريزند.

شاخه ها:

– انتهاي شاخه هاي آلوده پيچ خورده و پوشش سفيد قارچ روي ساقه ها ديده مي شود.

خوشه ها:

– خوشه ها بسيار حساس بوده و در طي آلودگ يهاي شديد زرد، قهو هاي و نهايتاً بطور كامل خشك مي شوند.

حالت چو بپنبه اي ممكن است در شاخساره هاي آلوده ديده شود.

حبه ها:

– پوشش سفيد قارچ ديده مي شود. اگر اسپورزايي قارچ در هنگامي اتفاق بيافتد كه حبه ها به

اندازه يك ساچمه تفنگ هستند اين حبه ها چروكيده شده و مي ريزند.

– حبه هاي آلوده در ارقام قرمز قبل از موعد دچار تغيير رنگ مي شوند،

در حالي كه در ارقام سفيد موزاييك خفيفي روي آنها ايجاد مي شود.

– در هنگام رسيدن، حبه هاي آلوده سفت باقي مي مانند در حالي كه حب ههاي سالم نرم مي شوند.

 

روش هاي مبارزه

– هرس و حذف انتهاي سرشاخه هاي آلوده
– سم پاشي با سمومي مانند كاپتان، زينب يا مانب به ميزان 3 در هزار نوبت اول قبل از گل مرحله (19) و در صورت لزوم تكرار سمپاشي هر 7 تا 10 روز يكبار.

 

كپك خاكستري:

علائم:
برگ ها:

– گرچه اغلب علائم بارز روي حبه ها ديده مي شود،

ولي اين قارچ قادر است برگهاي سبز را آلوده نموده و لكه هاي نكروزه قهوه اي رنگي روي آنها ايجاد نمايد .

خوشه ها:

– خوشه ها نيز ممكن است آلوده شوند و به حالت خشك درآيند.

حبه ها:

– حبه هاي آلوده با ماده نمدمانند به رنگ خاكستري كه حاوي اسپورهاي قارچ است پوشيده مي شوند

– در اين مرحله قارچ قادر به آلوده كردن مستقيم حبه ها مي باشد كه با بزرگ شدن حبه ها و افزايش مقدار مواد قندي،

حساسيت آنها بيشتر مي شود.

 

روش هاي مبارزه:

 

– كاشت ارقام داراي خوش ههاي كم تراكم و حب ههاي با پوست ضخيم

– مصرف متعادل كودهاي ازته

– حذف برگ هاي اطراف خوشه ها و هرس مرتب بوته ها

– جمع آوري و از بين بردن ميو ههاي آلوده پاي بوته ها

– عدم استفاده از آبياري باراني هنگام رسيدن ميو ه ها

– سم پاشي با استفاده از ايپروديون (رورال) به میزان 1در هزار یاكلروت

الونيل (براوو)به ميزان5/1 در هزار در چهار نوبت:

نوبت اول بعد از گل دهي و هنگام تشكيل حبه هاي جوان (مرحله 27)،

نوبت دوم قبل از تماس حبه ها با هم (مرحله 33)،

نوبت سوم هنگام رنگ انداختن حبه ها (مرحله 35) و نوبت چهارم سه هفته قبل از برداشت (مرحله 38).

 

گال طوقه

علائم:

كل بوته:

– برگ ها و شاخه ها پژمرده مي شوند. تمام بوته و يا فقط برخي پايه ها مي ميرند.

 

طوقه و تنه:

– گال هاي كم و بيش كروي ايجاد مي شوند. در ابتدا، گا لها سفيد رنگ و اسفنجي بوده كه به

تدريج سفت، شكننده و تيره رنگ مي شوند. اندازه گال ها متغير است.

– سطح گال ها ناهموار بوده و ساقه ها پوست اندازي دارند .

– شاخه ها و بر گها بويژه در دوره هاي با نياز آبي بالا شروع به پژمرده شدن مي كنند.

 

روش هاي مبارزه:

– خودداري از احداث تاكستان در خاك هاي داراي سابقه آلودگي

– اجتناب از زخمي كردن ريشه و طوقه در مراحل مختلف رشد

– استفاده از قلم ههاي سالم براي كاشت

– استفاده از سيستم روسيمي كشت انگور

– كشت گياهاني از قبيل لوبيا چشم بلبلي يا جو دوسر بين رديف ها

– ضدعفوني چاقو و ساير ابزار كار در هنگام انجام عمليات هرس

– گزارش سريع موارد مشكوك به كارشناسان حفظ نباتات

علف هاي هرز انگور

مهم ترين علف هاي هرز انگور شامل تلخه، مرغ، شيرين بيان، پيچك صحرايي، قياق، انواع چچم، ني، چسبك، تلخ بيان، انواع

اسفناج وحشي، سلم هتره، كاتوس و گياه انگلي سس مي باشند.

قبل از احداث تاكستان مي توان علف هاي هرز را با استفاده از چند ديسك پشت سر هم در تابستان از بين برد.

همچنين در اوايل پاييز كه علف هاي هرز چند ساله هنوز در مرحله گل دهي هستند،

استفاده از علفكش گليفوزيت(راندآپ) موثر است.

توصيه مي شود قبل از بيدار شدن پايه هاي انگور و علف هاي هرز،

از 10 تا 12 كيلوگرم سم كلرتال دي متيل (داكتال) استفاده شود؛

اگر زمين مرطوب باشد، بعد از س مپاشي، انجام آبياري لازم است.

شخم زدن در اواخر اسفند ماه و يا چرانيدن گوسفندان به از بين بردن علف هاي هرز كمك كرده

از گسترش گياه انگل سس جلوگيري مي كند. براي كنترل سس مي توان از علفكش پاراكوات به ميزان 3 ليتر در هكتار، يك يا دو نوبت در

طي دوره رشد استفاده كرد.

البته بايد توجه نمود كه اگر سس به پايه هاي مو برسد و آن را در بر گيرد،

تنها راه مبارزه، كندن سس و سوزاندن آن در محلي خارج از تاكستان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا