صیفی

گوجه فرنگی

تاریخچه

گوجه فرنگی جزو ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد

با وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮآوري اﻳﻦﻣﺤﺼﻮل،

ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﻳﻊ  وﻫﻤﮕﺎﻧﻲآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ، داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎي اول ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻮده و قابلیت کشت در اکثر مناطق دنیا را دارا می باشد،.

اﻣﺮوزه، ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻲﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻄ ها، روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺸﺎء روﻳﺶ :

ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲدر آمریکای مرکزی و جنوبی کشت میشده است ،

ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲﺧﻮراﻛﻲ،ﻣﺤﻴﻄ  های ﻣﺘﻨﻮﻋﻲرا در ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﭘﺎ یان ناپذیری

ﺑﺮاي اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

گیاهشناسی

ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎ solanaceaو ﺟﻨﺲ ‪ Lycopersiconاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.

اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ دو زﻳـﺮ ﺟـﻨﺲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

زﻳـﺮ ﺟـﻨﺲ Eulycopersicun ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻮه ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﺮ ﺟﻨﺲ ‪ Eriopersiconﺑﻪﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺗﻮاع ﻣﻴﻮه ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ،دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺎ 42 ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

اﺳﺎﺳـﺎً ﻛﻠﻴﻪ اﻧﻮاع زراﻋﻲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ esculentum‪ می باشد.

 • بذر گوجه فرنگی کوچک ، سبک ، پهن و سفید رنگ است و تا حدود 4 تا 5 سال قوه نامیه خود راحفظ می کند .
 • تشکیل میوه در بوته گوجه فرنگی تابع چند عامل است که در یکدیگر تاثیر متقابل دارند .

این عوامل عبارتند از مواد غذایی ، درجه حرارت و طول مدت روز .

از طرف دیگر تلقیح در گلهای گوجه فرنگی بسیار دشوار بوده ،

رطوبت زیاد هوا و یا ریزش آب روی گلها در هنگام تلقیح میزان میوه دهی را به شدن پایین می آورد .

انواع کاشت

 • کاشت مستقیم بذر گوجه فرنگی در زمین
 • کاشت بذر گوجه فرنگی در جعبه کاشت (سینی نشاء)

  سینی نشاء

 • یکی از مهمترین مزایای کاشت بذر در سینی نشاء ، استفاده بهتر از زمان است.
 •  در واقع شما می توانید در فصل سرما که امکان کاشت مستقیم گوجه فرنگی وجود ندارد،
 • در داخل یک محیط بسته و گرم شروع به نشاء گیری کنید
 • به این ترتیب بمحض اینکه نشاء های گوجه فرنگی آماده شد هوا نیز گرمتر شده است
 • می توانید آنها را به زمین اصلی منتقل کنید.
 • ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬر 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺣﺪود53 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 52-3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﮕﺮاد روﺋﻴﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣـﺪت 6-9 روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
 • ‫اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎ، ﺑﺬور ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 • برای کاشت و پرورش گوجه فرنگی، باید مکانی پیدا کنید که هر روز 6 تا 8 ساعت نور خورشید دریافت کند.

کشت مستقیم

 • در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎزه ﺧـﻮري، رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﻴﻦﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﻮه ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻴﻮه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮمی رسد.

در اﻳﻦ روش، ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺣﺎل روﻳﺶ ﺗﻨﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﻮه ﻛﻤﺘﺮي در ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮد

 • وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﻛﻞ، ﻣﻴﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳر ‫روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
 • در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺎﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺬوري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺴﺘﺮ ﺑـﺬر وﭘﺎﺷﺶ دﻗﻴﻖ ﺑﺬر،

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

 • ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺬر در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎي ﻓـﺮآوري،

ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛـﺎري ﻣـﻲشود

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زودرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻓـﺼﻞ رﺷـﺪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪﻛﺸﺎورزان از روش ﻧﺸﺎﻛﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

خاک

 • ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﻨﻲ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ ﺧـﻮب و ﻧﻴـﺰﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي آﻟﻲ ﺑﺎﻻﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ‪ PHﺧﺎك از 5/5 ﺗﺎ 7 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ رﺿﺎﻳﺘ ﺒﺨﺶ اﺳﺖ

 • زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در رﻃﻮﺑﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻫﻜﺶ ﺧﻮب ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ از رﺷﺪ ﺑﻬﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردارﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد.

ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺷﺒﺎع از آب را ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺪت ﻛﻤﻲ ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧـﻪ زﻧـﻲ و دوره رﺳﻴﺪن ﻣﻴﻮه ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ ﮔﻴﺎﻫﭽـه و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ رﻳﺸﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﻛﺎﺷـﺖﺑﺮ روي ﭘﺸﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ شود

ﺑـﻪ  ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، اﺟﺮاي ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲشود.

آبیاری

 • ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ اي وﺳﻴﻌﻲ در ﻋﻤﻖ ‪60سانتی مترﺧﺎك اﺳﺖ.

ﺳﻴـﺴﺘﻢ رﻳـﺸﻪ اي ﻋﻤﻴـﻖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮔﻴـﺎه در ﻣﻘﺎﺑـﻞﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻣﻲ ﺷﻮد.

 • روﺷﻬﺎي آﺑﻴﺎري ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻴﺎري ﺳﻄﺤﻲ، ﺷﻴﺎري و ﺑﺎراﻧﻲ اﺳـﺖ.آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه اي روﺷﻲ اﺳﺖ

ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ داده اﺳـﺖ و اﮔـﺮﭼﻪﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ،

اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺎﻋﺎت ﻛـﺎري،

ﻣﺼﺮف آب و ﺷﻴﻮعﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎك زي ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 • ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎ و ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب آﺑﻴﺎري اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺣﺪود52ـ30 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ

ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﺑﻴﺶ از 10 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ.

کاشت

 • ﻛﺸﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺗﺎ ﻧﺎﻃﻖﻣﻌﺘﺪل دور از آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻴﻦ 90-45 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در روي ردﻳﻒ و120 تا 150ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﻦ ردﻳﻔﻬﺎﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نحوی کاشت در سینی نشاء

 • 4 ﮔﺮم بذر در 3 متر در ﺧﺰاﻧﻪ حدود 1000 عدد نشا تولید میکند ،

410 ﮔـﺮم ﺑـﺬر ﻧـﺸﺎيﻛـﺎﻓﻲ‫ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ 6 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪﻛﺮدﻧﺪ ( ﺗﺎ 6 ﻫﻔﺘﻪ)

ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎ رفع ﮔﺮدﻳـﺪ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﺟﻮان را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده.

 • ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع آن روي ﺧﻄﻮﻃﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 50 ﺗـﺎ100 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫـﺎ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺮ روي ﺧﻄـﻮط 45 ﺗـﺎ 90 ‫ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 • ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ، روش ﺟﻮي و ﭘﺸﺘﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪﻛـﻪ آﺑﻴـﺎري آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‫ﻧﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

آفات

 • گیاهانی در اطراف زمین گوجه فرنگی بکارید که شکارچیان سودمند را جذب کنند.

برخی از گزینه های خوب عبارتند از گل همیشه بهار، گل آهاری،

 گل جعفری و گل لادن. این گل ها، کفشدوزک هاو زنبورهای braconid را جذب می کنند،

و شته ها و کرم های (hornworms) گوجه فرنگی را می خورند و از گوجه فرنگی در مقابل آفات مذکور محافظت می کنند.

 • شب پره مینوز
 • ﻛﻨﻪ ﺣﻨﺎﻳﻲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ Aculops Lycopersici ‪
 • ﻛﻚ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ Flea beetles
 • شته
 • Horenworms
 • مگس میوه کوئیزلند
 • مگس سفید
 • کرم طوقه

بیماری ها

 • از جمله بیماری های گوجه فرنگی شامل
 • شانکر باکتریایی،
 • لکه های باکتریایی،
 • پژمردگی باکتریایی،
 • آنتراکنوز،
 • پژمردگی فوزاریومی،
 • کپک خاکستری،
 • پوسیدگی گیاهی،
 • کپک پودری،
 • پوسیدگی میوه با قارچ Rizoctonia fruit rot،
 • پوسیدگی با قارچ Sclerotinia،
 • پوسیدگی ساقه،
 • طوقه و ریشه،
 • پوسیدگی Transit،
 • پژمردگی ورتیسیلیومی،
 • بیماری ویروسی پیچیدگی برگ گوجه فرنگی،
 • ویروس موزاییک
 • شانکر باکتریایی
 • لکه های باکتریایی
 • پژمردگی باکتریایی
 • آنتراکنوز
 • پژمردگی فوزاریومی
 • پوسیدگی گیاهی Phytophthora spp
 • کپک پودری
 • پوسیدگی میوه با قارچ Rizoctonia fruit rot
 • پوسیدگی با قارچ Sclerotinia
 • پوسیدگی Transit rot
 • پوسیدگی ریشه طوقه و ساقه
 • پژمردگی ورتیسیلیومی
 • ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی
 • وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن
 • نماتد ها

مبارزه با علف های هرز

 • رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 • ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮرﻛـﺸﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و دﺳﺘﻲ، ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل اﻛﺜـﺮ ﻋﻠﻔﻬـﺎي ﻫـﺮز ﻏﻴـﺮﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﭘﻴﺶ از ﻧﺸﺎﻛﺎري ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﭘـﺎﻛﻴﺰهﺳﺎزي ﻛﺸﺖ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • گل جالیز
 • پیچک
 • سس
 • هرز خار

کود دهی

 • رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 • ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮرﻛـﺸﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و دﺳﺘﻲ، ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل اﻛﺜـﺮ ﻋﻠﻔﻬـﺎي ﻫـﺮز ﻏﻴـﺮﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﭘﻴﺶ از ﻧﺸﺎﻛﺎري ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﭘـﺎﻛﻴﺰهﺳﺎزي ﻛﺸﺖ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

پوسیدگی گلگاه

 • پوسیدگی گلگاه یعنی سیاه شدن و خورده شدن ته گوجه فرنگی.

هنگامی که شما آن را می بینید، دیگر برای نجات گیاه خیلی دیر شده است.

 • پیشگیری بهترین راه برای مبارزه با پوسیدگی است. کمبود کلسیم باعث پوسیدگی گلگاه می شود.

کوددهی

 • گوجه فرنگی به عناصر غذایی برای تولید میوه نیاز دارد. به ویژه کلسیم , پتاسیم و ازت عناصر غذایی مهمی هستند .

عدم تامین این عناصر غذایی به مقدار کافی موجب ضعیف شدن بوته ها و کاهش کیفیت میوه گوجه فرنگی می شوند.

 • گوجه فرنگی به فسفر برای تولید گل و میوه و ریشه زایی نیاز دارد.
 • مصرف بیش از اندازه فسفر موجب تولید گل به تعداد خیلی زیاد می شود

که بوته گوجه فرنگی اگر به اندازه کافی شاخه و برگ نداشته باشد گل های تولید شده دچار ریزش می شوند.

 • گوجه فرنگی برای تولید شاخه و برگ به عنصر ازت نیاز دارد.

بوته های گوجه فرنگی ازت مورد نیاز خود را از طریق مواد آلی خاک و کود های شیمیایی مانند اوره و نیترات کلسیم بدست می آورند.

مصرف کود ازته به مقدار خیلی زیاد سبب رشد بیش از حد شاخه و برگ ها شده و رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد

به تعداد کم میوه روی بوته های گوجه فرنگی تشکیل می گردد.

 • قبل از نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی براساس آزمون خاک, همه کود فسفره توصیه شده

مقداری کود های پتاسیم و ازت را به خاک داده و با خاک مخلوط می کنند.

پس از نشا ء کاری , چون تمام نیاز غذایی بوته های گوجه فرنگی به ویژه به ازت و پتاسیم در طول فصل رویش از طریق کود دهی قبل از کاشت تامین نمی شود.

کود ازته مورد نیاز زراعت گوجه فرنگی در چند نوبت به صورت سرک داده می شود.

نوبت دهی کود سرک

اولین نوبت کود سرک اوره یا کود های ازته دیگر در زمان مشاهده اولین میوه های تشکیل شده روی بوته های گوجه فرنگی می باشد .

نوبت دوم کود سرک دو هفته بعد از چین اول میوه های رسیده است.

نوبت سوم یک ماه بعد از نوبت دوم می باشد.

کود سرک را بعد از مصرف با خاک سطحی مخلوط می شود

سپس در صورت عدم بارندگی, ابیاری انجام می شود.

 • از کود کمپوست غنی شده به همراه کود ازته به صورت سرک در نوبت های مشخص شده مصرف می شود.

 به فاصله زمانی هر 4-3 هفته می توان از کود کمپوست غنی شده در پیرامون بوته های گوجه فرنگی استفاده نمود.

 • بوته های گوجه فرنگی با گرم شدن هوا سریع تر رشد می کنند

نکته:

با افزایش سرعت رشد گیاه نیاز آنها به عناصر غذایی بیشتر می شود و کود کمپوست شده می تواند عناصر غذایی مورد نیاز

آنها را تامین نماید.

کود آلی کمپوست شده فعالیت بیولوژیکی خاک محیط ریشه را افزایش داده

در نتیجه مواد غذایی بیشتری در اختیار گیاه قرار می دهند

عناصر فسفر و پتاسیم از طریق سیستم آبیاری قطره ای مصرف نمی شود .

کود ازت مانند اوره را می توان از طریق سیستم ابیاری قطره ای دراختیار گیاه قرار داد.

بر اساس عرض بستر کشت و وسعت گسترش ریشه ها و حجم آبی که در ابیاری مصرف می شود

می توان به طور هفتگی از کود ازته در ابیاری قطره ای استفاده نمود.

هر چه توزیع اب در محیط ریشه یکنواخت تر باشد کود به مقدار متعادل به همه بوته های گوجه فرنگی خواهد رسید .

هر نوع ناهماهنگی در توزیع اب آبیاری بین بوته ها موجب غیر یکنواختی در رشد بوته های گوجه فرنگی می شود.

محلول پاشی کود های معدنی و طبیعی بر روی شاخه و برگ بوته ها موجب کامل شدن نیاز غذایی گیاه می شود.

در محلول پاشی باید سعی نمود تمام سطوح گیاه و بخصوص برگ ها را خیس نمود.

محلول پاشی در چند نوبت با غلظت های کمتر بهتر از یک یا دو بار محلول پاشی با غلظت زیاد می باشد.

محلول پاشی گوجه فرنگی از زمان تولید دو یا سه برگ واقعی شروع می شود

به فاصله 21-14 روز مرتب تکرار می گردد و زمان های مهم محلول پاشی مراحل قبل از گلدهی و تشکیل اولین میوه می باشد.

نکته کلیدی:

 • برای تقویت رشد گیاهچه های گوجه فرنگی در مراحل ابتدایی و مقاوم سازی آنها در برابر تنش ها و فعال نمودن گیاه و

افزایش کمیت و کیفیت میوه گوجه فرنگی,  کود تقویتی دارای فسفر و پتاسیم بالا به صورت برگ پاشی

از طریق سیستم آبیاری قطره ای و یا به روش خیس کردن محیط ریشه های گیاهچه ها مصرف می شود.

 • از کود مایع یونی گل با فرمول 15-3-2 در مراحل مختلف رویش بوته های گوجه فرنگی
 • می توان برای ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش مقاومت در برابر کم ابی و خوش رنگ نمودن میوه های

گوجه فرنگی با روش برگ پاشی استفاده نمود.

 • برای گسترش بیشتر ریشه های گوجه فرنگی در خاک و استفاده بهینه از اب و عناصر غذایی خاک از کود های طبیعی

تکامین رایز و اگریفول و اگریفول آنتی سال ازطریق آبیاری قطره ای و یا بارانی استفاده می شود.

 • این کود های طبیعی دارای هورمون های گیاهی , عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک و فولیک می باشند.
 • کود آلی ارگومیکس کود کمپوست و غنی شده می باشد

دارای عناصر اصلی ازت, فسفر, پتاسیم , عناصر ثانوی کلسیم , گوگرد و ریز مغذی ها آهن , روی , منگنز , مولیبدون , مس می باشد

برای گیاهان زراعی و عملکرد های بالاتر بسیار مهم می باشد.

 • کود کامل کلسیم به نام کلسان ترکیبی ویژه برای رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن است

از طریق برگپاشی قابل استفاده می باشدو گوجه فرنگی

در اثر کمبود این عنصر دچار عارضه پوسیدگی گلگاه میوه می شود.

این کود حاوی فسفر و پتاسیم و اسید های آمینه و ریز مغذی ها وازت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا